Fazla Çalışma yapmak istemeyen İşçinin hakları nelerdir?


Fazla Çalışma yapmak istemezsem ne olur ?

İş Kanunu madde 41 uyarınca Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak tanımlanmaktadır.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına yaptırılan fazla çalışmalardır.

İşin niteliği veya üretimin arttırılması gibi genel sebeplerle yaptırılan fazla çalışmalar zorunlu fazla çalışma olarak değerlendirilemez.

Yukarıda belirtmiş olduğum zorunlu nedenlerle fazla çalışma dışında işçiye fazla çalışma yaptırılabilmesi için işçinin muvafakatinin alınması gerekir. Bu muvafakat yazılı olarak alınır ve genellikle her yıl başında işçiye imzalatılır.

Muvafakatname işçi tarafından imzalanmaz ise işveren işçiyi fazla çalışma yapmaya zorlayamaz. İşçinin onayı olmadan fazla çalışma yapılması halinde işçi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne şikayetçi olması halinde işverene idari para cezası yaptırımı uygulanır.

İşçi onayı olmadığı halde fazla çalışma yapmadığı için işten çıkartılırsa bu durumda fesih, haklı nedenle fesih olmayacağı için işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. İşçinin fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi de işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi olarak kabul edilmektedir.

İş Kanunu madde 32 doğrultusunda işçinin Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.İşçinin İkramiye ,prim, izin ücreti ve fazla çalışma ücreti de bu kapsamda doğumundan itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

#fazlaçalışmaücreti #işakdininhaklınedenlefeshi #fazlaçalışmaücretininödenmemesihalinde #fazlaçalışmaücretizamanaşımı #fazlaçalışmayailişkinişçidenalınacakmuvafakat #izinücreti #yıllıkizinücreti #işakdininfeshi

19 views0 comments

Acarlar Mahallesi,Martı Sokak

No: 295 Beykoz/  İstanbul

土耳其投资入籍项目
WiklundKurucuk Istanbul Immigration Law

FOLLOW US:

  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle