Boşanma Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Boşanma Hukuku

Boşanma avukatı, başta boşanma davaları olmak üzere, Aile Hukuku kaynaklı olan uyuşmazlıkların çözülmesi için taraflara hukuki danışmanlık ya da dava sürecinde görevli olan avukat hizmeti sunan avukattır. Genel itibari ile bakıldığında, İstanbul Boşanma Avukatı kavramı, mesleki uzmanlık literatüründe var olan bir kavram değildir. Ancak, halk arasında mal paylaşımı, nafaka ve velayet davası gibi davalar ile ilgilenen avukatlar, boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Boşanma süreci, her açıdan zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu sürecin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasının, zorluğunu ya da yıpratıcılığını gideren bir durum olmadığını söylemek doğrudur. Bu sebeple Anlaşmalı Boşanma Avukatı ya da İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti alıp zaten zor ve yıpratıcı olan bu süreci bir an önce sonlandırmak mümkündür. Boşanma, temel itibari ile belirli bir duruma hitap etse de bu durumun ortaya çıkmasına sebep olan birden fazla unsur vardır. Bunlar sonucunda belirlenmiş olan boşanma sebepleri ve bu sebeplere dair detaylar ise aşağıda verildiği gibidir.

Boşanma Sebepleri

Boşanmanın nedenleri bir sınıra tabi tutmak mümkün değildir. Tıpkı imtizaçsızlık kavramında olduğu gibi, özünde çok iyi olan iki kişinin anlaşamaması dâhi mümkündür. Bu sebeple, boşanma davasının kişilerde birinin ya da ikisinin kusurundan kaynaklanması mümkün olduğu gibi, herhangi bir kusurdan kaynaklanmaması da mümkün olabilmektedir. İstanbul Boşanma Avukatı ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı hizmeti talep edenlerin ise boşanma sebeplerini açık bir şekilde belirtmelerinde fayda vardır.

Boşanma sebeplerinin “Özel Nedenler” ve “Genel Nedenler” olacak şekilde, iki başlık altında incelenmesi mümkündür.

Boşanma Hukuku
ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Özel Nedenler
 • Zina

İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti sunduğumuz kişilerden, boşanmaya sebebiyet veren duruma dair bilgiler talep etmemiz mümkündür. Boşanma davası sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, bu bağlamda nedenin açık bir şekilde söylenmesi gereklidir. En yaygın boşanma sebebi ise zinadır. Zina ise, eşlerden birinin bir başka kadın ya da erkek ile en az bir kez cinsel münasebet kurmasının kavramsal karşılığıdır. Yani eşlerden birinin, eşini karşı cins ile aldatmasına zina denir. Ancak burada, evlilik dışı ilişki yaşanan kişinin karşı cins olması gereklidir. Eşlerden birinin kendi cinsiyetinde biri ile ilişki kurması, “haysiyetsiz yaşam sürme” gerekçesidir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

 • Hayata Kast / Pek Kötü Davranış / Onur Kırıcı Davranış

İstanbul Boşanma Avukatı hizmetimiz ile boşanma sebeple arasında sayabileceğimiz bir diğer durum, hayata kast, pek kötü davranış ya da onur kırıcı davranıştır. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Aksi takdirde bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılamayacaktır. Affeden tarafın dava açma hakkı söz konusu değildir.

 • Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Boşanma sebepleri arasında sayılan diğer durum, eşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmedir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iki farklı seçimlik hareket vardır. Bunlardan birincisi, eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesidir. Diğer hareket ise eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşamasının diğer eşten beklenmemesi gerekir. Buna karar verecek kişi ise hakimdir. İstanbul Boşanma Avukatı bu sebepten ötürü boşanma davası açmak isteyen Müvekkillerine danışmanlık sağlayarak hakimin bu kararı vermesini sağlamaktadır.

 • Terk

Boşanma sebepleri arasında sayılan diğer durum, terktir. Evlilik birliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan bazı yükümlülükler vardır. Eşlerden birinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi terk olarak adlandırılmaktadır. Eşin evi terk etmesinin üzerinden minimum 4 ay geçmesinden sonra, terk eden eşe ihtar çekilir. İhtardan sonra terk eden eşe 2 ay süre verilir. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Bu da şu sonucu beraberinde getirir; terkin gerçekleşmesinin üzerinden 6 ay geçmediği sürece, terkten kaynaklı boşanma davası açılamaz.

 • Akıl Hastalığı

İstanbul Boşanma Avukatı ve danışmanlığı hizmetimize dayanarak, boşanmanın bir diğer sebebinin eşlerden birinin evlendikten sonra akıl sağlığını kaybetmesi olarak söylememiz mümkündür. Ancak bu durumun bazı koşulları vardır. İlk olarak, eşlerden birinin akıl sağlığını yitirmesi sebebi ile günlük hayatın çekilmez olması gereklidir. Bir diğer koşul ise şudur; akıl sağlığını yitiren eşin tedavisinin mümkün olmadığı, resmi sağlık kurulu raporu aracılığı ile tespit edilmelidir.

Genel Nedenler

Evliliğin bitirilmesine sebep olan genel nedenler ise şu şekildedir;

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması

Evlilik birliğinin sarsılmasının diğer adı, imtizaçsızlıktır. Bu ifade, boşanmaya sebep olan durumun tespit edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Kelime anlamı ise mizaçların uymamasıdır. Çünkü normalde ayrı ayrı çok iyi olan iki kişinin, bir araya gelince uyum sağlayamaması mümkündür. İstanbul Boşanma Avukatı ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı hizmetlerimizden yola çıkarak bu durum ile sık sık karşılaştığımızı söylemek mümkündür. Çünkü evlilik olayının bitmesi için ille de bir tarafın suçlu olması gerekli değildir.

Evlilik birliğinin sarsılması sonucunda anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin evliliklerinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gereklidir. Taraflardan yalnızca birinin boşanmak istemesi ve bu isteğin hâkim tarafından ret edilmesinin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen eşler arasındaki uyumsuzluk devam etmişse, hâkim evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabul edip eşlerden yalnızca birinin ya da ikisinin üzerine boşanmanın gerçekleşmesini kabul etmek zorundadır.

Anlaşmaları Boşanma

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan ve boşanmanın genel sebeplerinde yer edinmiş olan “evlilik birliğinin temelinde sarsılması” nedeni işe boşanmanın bir türüdür. Anlaşmalı bir şekilde ayrılmak için aranan şartlar ise aşağıda verildiği gibidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Koşulları

 • Anlaşmalı bir şekilde boşanmak amacı ile Anlaşmalı Boşanma Avukatı hizmeti talep eden kişilerin ilk olarak evliliklerinin bir yılını doldurup doldurmadığına bakmaları gereklidir.
 • Anlaşmalı boşanabilmek için İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti talep eden kişilerin her konuda anlaştıklarından emin olmaları gereklidir. Bu bağlamda mal paylaşımı ve velayet konusuna özellikle dikkat edilmelidir.
 • Anlaşmanın bir protokole bağlanmış olması fazlasıyla önemlidir.  Bu sebeple profesyonel destek almanın faydası büyüktür.
 • Boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davalarının “anlaşmalı boşanma” ve “çekişmeli boşanma” olmak üzere başlıca iki alt başlık ile ele alınması mümkündür. Sunduğumuz İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti kapsamında anlaşmalı boşanma ile ilgili detaylar yukarıda verilmiştir. Çekişmeli boşanma ise, eşlerin boşanma ya da boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamadığı boşanma türüdür.

Boşanma Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Boşanma avukatları, medeni hukuk kapsamı içerisinde yer alan aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan avukatlardır. İstanbul Boşanma Avukatı hizmetimiz bağlamında “Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?” sorusuna verebileceğimiz cevaplar ve sunmakta olduğumuz hizmetler aşağıda verildiği gibidir.

 • Boşanma faaliyetinin çekişmeli olması şart değildir. Bazı durumlarda eşlerin anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini söylememiz de mümkündür. Bu bağlamda anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler için boşanma protokolünün hazırlanması ve bu bağlamda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi boşanma avukatı hizmetlerimiz arasındadır.
 • Anlaşmalı boşanma davaları mümkün olsa da, dava genelinin çekişmeli olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda çekişmeli bir boşanma sürecinde olan kişilerin dava açılması, davanın yürütülmesi ve dava sürecinin takip edilmesi konularında bizler ile iletişime geçmeleri mümkündür.
 • Boşanma sürecindeki en büyük problemlerden biri mal paylaşımıdır. Mal paylaşımı konusunda da İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti sunmamız mümkündür.
 • Yalnızca boşanma süreci değil, evlilik sürecinde de hukuki destek ihtiyacı söz konusudur. Özellikle evlilik sözleşmesi ve mal rejimi hakkında güvence isteyen kişilerin bu bağlamda bizlerden avukatlık ve danışmanlık hizmeti talep etmeleri mümkündür.
 • Eşlerden birinin maddi ya da manevi zarar görmesi sebebi ile maddi ya da manevi tazminat açmak istemesi olağandır; bu doğrultuda da bizlerden hizmet talep etme imkânı mevcuttur.
 • Eşlerin nafaka alma ya da nafaka tutarını arttırma talepleri doğrultusunda gerekli dava işlemlerini yürütmek de hizmetlerimiz arasındadır.
 • Boşanma sürecinde sorun teşkil eden bir diğer durum çocukların velayetidir. Velayet konusunda uyuşmazlıkların çözülmesi sebebi ile de İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti sunduğumuzu belirtmemiz mümkündür.

Sunmuş olduğumuz Boşanma Avukatlığı ve danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, velayet, nafaka, evlilik sözleşmesi ve mal paylaşımı gibi hizmetlerimizin tamamını sizlere kusursuz bir şekilde sunup, sonucun lehinize sonuçlanmasını sağlamamız için bizlere dava süresince gerekli olan bilgilerin tamamının bizlere sorunsuz ve yanlışsız bir şekilde sunulması gereklidir.

Gerçekleştirmiş olduğumuz İstanbul boşanma avukatlı hizmetlerimiz sonucunda kesinleşen boşanma davalarının tamamının kişilere sağladığı maddi ve manevi sonuçları söz konusudur. Maddi sonuçların nafaka, tazminat ve mal bölüşümü gibi durumları kapsadığını söylememiz mümkündür. Bu bağlamda kusursuz olan ya da daha az kusurlu olan kişinin tazminat davası açmasında, nafaka almasında ve mal bölüşümünden faydalı bir şekilde çıkmasında etkimiz yüksektir. Bazı durumlarda ise eşler anlaşmalı bir şekilde boşandıkları için bu tür hizmetlerin sağlanmasına ihtiyaç yoktur.

İstanbul Boşanma Avukatı adı altında sunmuş olduğumuz anlaşmalı boşanma hizmetimiz ise, öncelikle eşlerin her açıdan anlaşıp anlaşmadıklarını kapsamaktadır. Anlaşmaları bir şekilde boşanmalarına yardımcı olduğumuz eşlerin, velayet, nafaka, mal bölüşümü gibi konuların tamamında uzlaşmış olmaları ve bu bağlamda sorun çıkarmamaları gereklidir.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.