Ceza Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suç ve cezaları düzenleyen ve bu suç ve cezaların yaptırımlarının netleştirilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Ceza Avukatı ise, Ceza Mahkemesi ve Ceza Hukuku bağlamında hizmet sunan avukattır. En genel itibari ile Ceza Hukuku’nun ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bu ayırım, şu şekildedir; 

 • Ceza Genel Hukuku
 • Ceza Özel Hukuku

Ceza genel hukuku; suç kavramının, sahip olduğu maddi ya da manevi unsurların tamamı, ceza hukuku genel ilkeleri, kanunda suçlar için öngörülen cezalar, cezayı azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran nedenler gibi suçların geneli için geçerli olan kuralları inceleyen hukuk dalıdır. Ceza genel hukuku alanında Ceza Avukatı hizmeti ya da danışmanlık hizmeti sunan avukatlarımızın bahsi geçen konulara ağırlık verdiklerini söylemek mümkündür.

Ceza özel hukuku ise, kanun kapsamında suç olarak sayılan eylemleri teker teker ele alan, suçların mevcut sınırlarını ve kapsamlarını, birbirlerinden ayrılan önlerini ve kanun gereğince suç sayılan eylemlerin cezalarını inceler. İstanbul Ceza Avukatı ve danışmanlığı hizmeti sunan avukatlarımız ise bu konuda yoğunlaşmaktadır. 

Ceza Hukuku Davaları

Ceza davası, temel itibari ile savcılık iddianamesiyle açılan bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için, savcılığın hazırlamış iddianamede şüpheli konumunda olan kişinin, söz konusu suçu işlediğine dair yeterli şüphe bulunmalıdır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır ki, o da şudur; mahiyet boyutu fark etmeksizin her ceza davası, kamu davası niteliğindedir. Bunun temel nedeni de şudur; gerekli şartları ve yeterli şüpheyi bulan savcılık, dava açmak zorundadır. Bir Ceza Avukatı’nın karşı karşıya kalacağı genel Ceza Hukuku Davaları ise aşağıda verildiği gibidir. 

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi

Dikkat edilmelidir ki, yukarıda verilen mahkemeler, genel mahkemelerdir. Genel mahkemeler dışında var olan ve suçun taşıdığı nitelik ile suç işleyenin sahip olduğu sıfat nedeni ile ceza davalarına bakma yükümlülüğü bulunan bazı özel mahkemeler de vardır. Bunlar ise şu şekildedir.

 • Çocuk Mahkemesi,
 • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Ceza Hukuku
ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Ceza Hukuku Temel İlkeleri

Bir ülkede yaşayan bireylerin ceza hukuku sistemleri gereğince müdahale edilen haklarının güvence altına alınabilmeleri açısından benimsenmiş olan bazı ilkeler mevcuttur. Bir Ceza Avukatı ve danışmanlık hizmeti bağlamında benimsenen Ceza Hukuku Temel İlkeleri ve bu ilkelere yönelik bilgiler aşağıda verildiği gibidir.

 • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
 • Suçta ve Cezada Kusur İlkesi
 • Belirlilik İlkesi
 • Kıyas Yasağı
 • Suç ve Cezaların Şahsiliği İlkesi
 • Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
 • Ceza Kanunlarının Yer Yönünden Uygulanmasında Mülkilik İlkesi
 • Geriye Yürüme Yasağı

Bu ilkeler ile ilgili bilgiler ise aşağıda paylaşılmıştır:

 • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

Diğer adı “kanunsuz suç ve ceza olmaz” olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi, kişilerin keyfi cezalandırılmalarının önüne geçmek amacı ile konmuş olan bir ilkedir. Bu ilke dolayısıyla, hâkimin yasada suç olarak tanımlanmayan bir fiili suç olarak gösterip ceza vermesi ihtimali ortadan kalkmaktadır. Bu ilke uyarınca suç ve bunun karşılığı olan cezanın ancak kanun ile belirlenmesi gerekir. Bu temel ilke, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’un 2. Maddesinin 1. Fıkrasında yer almaktadır; 

“Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi

Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

 (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

 (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.”

Anayasa’da da yer alan bu ilke doğrultusunda sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve danışmanlığı hizmetleri, çerçeve olarak sunulan bu ilkenin sınırları “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” doğrultusunda çizilmiştir. Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Suçta ve Cezada Kusur İlkesi

“Kusursuz ceza olmaz” ilkesi olarak da adlandırılan suçta ve cezada kusur ilkesi, failin suçu işlediği zamanda kusurlu olmaması halinde ona ceza verilmesini engelleyen bir ilkedir. Bu ilke de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır: “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” İlke ile amaçlanan, cezanın kusuru gerektirdiği ve kusurlu hareket etmeyen kişinin cezalandırılmayacağıdır. Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Belirlilik İlkesi

Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması yeterli olmaz. Aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile belirli olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir. Belirlilik ilkesi TCK’nın 2. maddesinde: “ Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.’’ şeklinde ifade edilmiştir. Bu ilkenin gereği olarak, belirli bir kanuna soyut olarak atıf yaparak ya da herhangi bir idari düzenlemeye atıf yaparak suç ihdas etmek kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz. Benzer şekilde, kanun koyucunun cezasını belirlediği bir davranışın koşullarını belirleme yetkisinin idari bir makama bırakılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Bu duruma ek olarak ceza kanunla düzenlenmiş olsa dahi eğer suç tanımı yapılmamış veya suçun unsurları belirtilmemişse bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir. Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Kıyas Yasağı 

Kıyas ise, kanunda açık bir şekilde tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiil kapsamında değerlendirilmesidir. Kıyasta boşluk vardır; olaya uygulanabilecek bir hüküm yoktur. Hakkında hüküm bulunan başka bir olay ile benzerlik kurularak, söz konusu hüküm bu olaya da uygulanmaya çalışılır. TCK’nın 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile ceza hukukunda kıyas yasaklanmıştır: “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” Kişi hak ve hürriyetlerini daraltıcı etki göstermesi, ceza sorumluluğunu genişletmesi bakımından, kıyas ve kıyasa varacak şekilde genişletici yorum ceza hukukunda yasaklanmıştır. Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Suç ve Cezaların Şahsiliği İlkesi

Gerçekleştirdiği bir eylem sonucunda bir kişinin alması gereken ceza, suçu işleyen kişi dışında kimseye verilemez. Örneğin bir trafik kazasına karışan çocuğun işlediği ceza, annesine, babasına ya da başka herhangi bir kişiye verilemez. Cezalar kişiseldir ve yalnız suçu oluşturan  eylemi gerçekleştirene verilebilir. Ayıca cezalar, yalnızca suçu oluşturan eylemi gerçekleştiren “gerçek”  kişilere verilebilir. Sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı hizmeti gereğince şunu söylememiz gerekir ki, Tüzel Kişilere ceza verilemez.  Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

Ceza kanununda yer alan madde ve ilkeler doğrultusunda bir suçun karşılığında ceza uygulanırken, suç işleyenin ırkı, dini, dili, mezhebi, milliyeti gibi unsurlar dikkat alınmaz. Bu durum Anayasa mad.38 – TCK m.20/1De şöyle ifade edilir.

Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz. Kanunun bağlayıcılığı ilkesi Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”

 • Ceza Kanunlarının Yer Yönünden Uygulanmasında Mülkilik İlkesi

Suçun işlendiği yeri bağlantı noktası olarak kabul eden bu ilkeye göre failin veya mağdurun vatandaşlığı dikkate alınmaksızın, ülkesinde suç islenen devletin ceza kanununun uygulanması gerekir. TCK’nda temel ilke olarak mülkilik ilkesi kabul edilmiş olmakla birlikte ceza kanunun yer bakımından uygulanmasında bu ilkenin bazı istisnaları (faile göre şahsilik, mağdura göre şahsilik, koruma, evrensellik ve ikame yargı gibi) da söz konusudur. Bu ilke sayesinde sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

 • Geriye Yürüme Yasağı

Ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen bir diğer kurala göre; fail, fiili işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanunlara göre fiilin suç oluşturması halinde cezalandırılabilir. Fiil, işlendikten sonra yürürlüğe giren bir kanunda suç olarak tanımlanmış ise; bu kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılamaz. Sonradan yürürlüğe giren kanun, ancak yürürlüğe girdikten sonraki fiiller bakımından uygulama alanı bulabilir. Suçun unsurlarında, cezasında, güvenlik tedbirinde veya mahkûmiyetin kanuni neticelerinde sonradan yürürlüğe giren bir kanunla failin aleyhine olacak şekilde değişiklikler yapılması durumunda; sonraki kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller bakımından uygulanamaz. Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetimizin temellendirildiğini söylemek mümkündür.

Suç Türleri

Sunmuş olduğumuz Ceza Avukatı ve danışmanlığı hizmetleri gereğince karşı karşıya olduğumuz ve kanunlarda yer alan suç türleri aşağıda paylaşılmıştır:

Hareketin Şekline Göre Suç Türleri:

 • Serbest Hareketli Suç: Suçun meydana gelmesinin şartı, belirli hareketlere bağlanmamıştır. Örneğin bir adam yaralama suçu işlerken, suçun bıçakla ya da başka bir cisimle yapılmış olmasının herhangi bir önemi yoktur. 
 • İcrai Hareketli Suç: Sadece aktif bir tavır sergilenmesi durumunda suç gerçekleşiyorsa, bu icrai hareketli suçtur. Buna ırza geçme suçunun örnek verilmesi mümkündür.
 • İhmali Suç: Pasif bir suçtur. Yasada belirlenen ve belirli bir durum sonucunda bir hareketin yapılmasının gerektiği durumlarda o hareketin yapılmaması ihmali suçu doğurur. Buna, annenin bebeğini beslememesi nedeniyle bebeğin hayatını kaybetmesi sonucunda annenin pasif bir hareketiyle kasten öldürme suçu işlendiği söylenebilecektir.
 • Bağlı Hareketli Suç: Ceza Avukatı ve İstanbul Ceza Avukatı hizmetlerimiz bağlamında karşı karşıya kaldığımız bir diğer suç türü, Bağlı Hareketli Suçtur. Bu da kanunda belirtilen şekle aykırı davranılması sonucunda ortaya çıkar. 
Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Türk ceza kanunu kapsamında yer alan suç tiplerinin tamamı, esas itibari ile sunduğumuz Ceza Avukatı hizmetlerinin kapsamındadır. Dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu imal ve ticareti suçu, uyuşturucu kullanma suçu, hileli iflas, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyesi olma, güveni kötüye kullanma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, iftira, evrakta sahtecilik, taksirle yaralama, kasten adam öldürme gibi suçların davalarının tamamı ve bu suçlara yönelik danışmanlıklar, sunmuş olduğumuz hizmetler dâhilindedir.

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu bir kişinin, başkasının hayatına bilinçli olarak son vermesidir. Kasten öldürme suçunun meydana gelebilmesi için, failin bilinçli bir şekilde, bilerek ve isteyerek bir diğerinin hayatına son vermesi gereklidir. Bu bağlamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 81. Maddeye göre, kasten öldürmenin basit şeklinin cezai karşılığı müebbet hapis cezasıdır. 

Taksirle  Öldürme Suçu

Taksirle öldürme, çoğu zaman kastenöldürme suçu ile karıştırılır. Oysa kastenöldürmede kasti ve bilinçli bir eylem söz konusudur. Taksirle  öldürmede ise trafik kazası, iş kazası ve doktor hatası gibi durumlar söz konusudur. Bahsi geçen durumlarda bilerek ya da isteyerek öldürmek gibi bir durum söz konusu değildir.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur.

Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, bonzai, kenevir, esrar, ekstazi, kokain, morfin veya bazmorfin gibi uyuşturucu veya uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı ifade edilmektedir.

İstanbul Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı bağlamında sunmuş olduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan suçların tamamını kapsamaktadır. Gerek ağır ceza mahkemesi, gerek asliye ceza mahkemesi, gerekse de çocuk / çocuk ağır ceza mahkemesi bağlamında ihtiyaç duyduğunuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin tamamı için bizlere ulaşmanız ve bu doğrultuda bizlerden hizmet talep etmeniz mümkündür.

Sunmuş olduğumu hizmet sonucunda hem gerekli olan avukatlık ve savunma hizmetlerini sunmamız, hem de danışmanlık hizmeti kapsamında suça dair;

 • Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi sıfata sahip olduğu,
 • Suçun yaptırımının ne olduğu,
 • Savcılık ve Mahkeme aşamasında nasıl savunma yapılacağı ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği,
 • Mevcut suç bağlamında ceza davasının nasıl açılacağı,
 • Gerekli evrakların ve dikkat edilmesi gereken unsurların ne olduğu

Gibi bilgilerin tamamını sizlere iletmemiz mümkündür. Ceza Avukatı olarak kapsamımız gereği hizmet sunduğumuz davaların ise Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Fikri Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay Ceza Daireleri, Sulh Ceza Hâkimliği gibi mahkemeler ile örneklendirilmesi doğru olacaktır.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.