Fikri Mülkiyet Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet kavramının derinliklerine yani tanımına inmeden önce fikir ve mülkiyet kavramlarının neleri ifade ettikleri bilinmesi gerekmektedir. İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı sunarken, ilk olarak bu iki kavramın özüne indiğimizi söylememiz mümkündür. Bu bağlamda verilmiş olunan tanımlar ise aşağıdaki gibidir.

Kişilerin belirli fikirler doğrultusunda ortaya çıkan yaratımlar üzerinde talep ettikleri hak, fikri mülkiyet kavramı ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda “Fikri Mülkiyet Hukuku” kavramının ortaya çıkmasını sağlayan fikir kavramı, kişilerin zihinsel faaliyet gerçekleştirmeleri sonucunda ortaya çıkan yaratımları ifade eden bir kavramdır. Bu sebeple Fikri Mülkiyet Hukuku, eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkını değil, fikir ürünleri üzerindeki mülkiyet hakkını temel alan bir hukuk dalıdır.

Fikri Mülkiyet bağlamında ele alınması gereken bir diğer kavram, mülkiyet kavramıdır. 

Mülkiyet, fikri haklar için ayrı, ayni haklar için ayrı anlamlara sahip olan bir kavramdır. Fikri mülkiyet kavramında yer alan mülkiyet “hak sahipliği” anlamına gelen bir kavramdır. İcra ettiğimiz İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı hizmetimde temel aldığımız “mülkiyet” kavramı da “hak sahipliği” anlamına gelen kavramdır. 

Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında

Fikri Mülkiyet Hukukun konusu, ekonomik bir değeri olan fikir ve sanat ürünleridir. Bu tür ürünlerin, mali yönlerinin bulunması sebebi ile kişilerin mal varlıkları arasında yer aldıklarını söylemek mümkündür. Ancak, söz konusu ürünlerin sahip olduğu yönler yalnızca mali yön ile sınırlı değildir. Fikir ve sanat eseri sebebi ile doğan fikri yönlerin bir de manevi yönleri vardır. Manevi yönler ise eser sahibinin kişilik haklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fikri Hukukta yer alan eser kavramının tanımı ve özellikleri ise aşağıda verildiği gibidir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun’un 1/B maddesinde yer alan bizim de İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı hizmetimizde benimsediğimiz eser; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.” Anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre bir ürünün eser olarak kabul edilebilmesi ve bu bağlamda kanun ile koruma altına alınabilmesi için;

 • Sahibinin hususiyetini taşıması,
 • Taşıdığı hususiyeti yansıtacak kadar şekillenmiş olması,
 • Fikri ve Sınaî Eserler Kanunu’nda öngörülen ve sayılan eser türlerinden biri arasına girmesi,
 • Fikri bir çaba sonucunda ortaya çıkması gereklidir. 

Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Fikri ve Sınaî Eserler Kanunu’nda yer alan İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı hizmetlerimizi kapsayan eser çeşitleri ise aşağıda verildiği gibidir.

1) İlim ve Edebiyat Eserleri

2) Sinema Eserleri 

3) Güzel Sanat Eserleri

4) Musiki Eserler

Fikir ve Sanat Eserleri

Daha önce de değinmiş olduğumuz üzere, Fikri ve Sınaî Eserler Kanunu kapsamında yer alan eser türleri 4 tanedir. Bu türlere dair detaylar ise aşağıda verildiği gibidir.

 • İlim ve Edebiyat Eserleri

Sunmakta olduğumuz İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve Fikri Mülkiyet Hukuku hizmeti kapsamında bir eserin ilim ve eseri olarak sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz:

 • Herhangi bir şekle tabii olmadan dil ya da yazı ile ifade edilmiş olunan eserler,
 • Yine herhangi bir şekle tabii olmadan ifade edilen bilgisayar programları ve program sonucunun bir sonraki aşamada doğması koşulu ile bunların hazırlık tasarımları,
 • Her nevi rakıslar, Pandomimalar, yazılı koreografiler ve bunların benzeri olan sözsüz sahne eserleri,
 • Bedi bir vasfı olmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette olan fotoğraf eserleri, planlar, projeler, haritalar, krokiler, coğrafya ya da topografya maketleri, resimler; herhangi bir şehre tabii olmaksızın üretilen mimarlık ve şehircilik proje ve tasarımları, endüstri, çevre ve sahne tasarım projeleri, mimari maketler ilim ve edebiyat eserleridir.

**Not: 4110 sayılı kanunun 1. Maddesi ile yapılan ek değişikliğe göre, ara yüze temel olma özelliği taşıyan düşünce ve ilkeleri de içerisinde almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesinin temelini oluşturan ilke düşüncelerin eser olarak sayılmaları mümkün değildir.

 • Sinema Eserleri

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, bir eserin sinema eserleri kapsamına girebilmesi için, FESK 5. Madde gereği şu tanıma uymalıdır;

“Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.”

 • Güzel Sanat Eserleri

Fikri ve Sınaî Eserler Kanunu’nun 4. Maddesinde yer alan ve “Güzel Sanat Eserleri” kavramının kapsamını açıklayan özellikler aşağıda verildiği gibidir.

 • İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı hizmeti sunarken “Güzel Sanat Eserleri” özellikleri kapsamında değerlendirdiğimiz ilk özellik şudur; sulu ve yağlı boya tablolar, desenler, pasteller ve her türlü resimler,
 • Gravürler, kazıma, oyma, güzel yazı ve tezhipler, kakma ve benzeri usuller kullanılarak maden, taş, ağaç ya da diğer maddeler aracılığı ile çizimi gerçekleştirilen veya tespit edilen eserler; serigrafi, kaligrafi,
 • Heykeller, oyma ve kabartmalar,
 • Mimarlık eserleri
 • El işleri, küçük sanat eserleri, süsleme sanatı ürünleri ve minyatürler, tekstil, moda tasarımları,
 • Slâytlar ve fotografik eserler,
 • Grafik eserler,
 • Her türlü tiplemeler
 • Karikatür eserleri gibi eserler, “Güzel Sanat Eserleri” kapsamında ele alınmaktadır.

 • Musiki Eserler

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı hizmeti kapsamında “musiki eserler” ile ilgili Fikri ve Sınaî Eserler Kanunu’nun 3. Maddesini temel aldığımızı söylememiz mümkündür. 3. Maddeye göre, her nevi sözsüz ve sözlü besteler müzik eserleri kapsamındadır.

Sınaî Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku dışında bir de Sınaî Mülkiyet Hukuku’nun ele alınmasına fayda vardır. Sınaî haklar; marka, tasarım, patent ve faydalı model gibi buluşların, tasarımların ve yeniliklerin satıcısının ve üreticisinin ayırt edilmesini sağlamak amacı ile kayıt edilmesini ve bu bağlamda hem alıcının hem de satıcının haklarının gözetilmesini sağlayan haklardır. Verilen kavramların tanımları ise aşağıda verildiği gibidir.

Marka Nedir?

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı hizmetimiz kapsamında verebileceğimiz tanım şudur: Marka, bir işletmenin mevcut mal ve hizmetlerinin, bir başka firmanın mal ve hizmetlerinden ayrılmasını/ ayırt edilebilmesini sağlayan kişi adları, şekiller, sözcükler, harfler, mallar biçimi ya da ambalajları gibi çizim ile görüntülenebilen, baskı yolu ile çoğaltılabilen ve yayımlanabilen her türlü işaretin genel adıdır.

Patent ve Faydalı Model

Bir buluşun “patent” hakkında sahip olabilmesi için kapsaması gereken 3 kıstas vardır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

 • Yenilik,
 • Bilinen durumun aşılması,
 • Sanayiye uygulanabilirlik.

Bu üç kıstasa sahip olan bir bulun patent haklarının sona ermesi için ise aşağıdaki durumların gerçekleştirilmesi gereklidir. İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı hizmetimiz ve 551 KHK Madde 133 kapsamında yer alan durumlar şu şekildedir;

 • Koruma süresinin dolması,
 • Patent sahibinin haklarından vazgeçmesi,
 • Ek ücretlerin ya da yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi, gibi durumlara bağlı olarak patent hakkı sona erer.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı Hizmetleri

Fikri Mülkiyet Hukuku, iki önemli kavramın bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında bilgi vermeye başlamadan önce, ilk olarak bahsi geçen iki kavramın tanımını yaptığımızı söylememiz mümkündür. Bu durumFikri Mülkiyet Hukuku kapsamında avukatlık ya da danışmanlık hizmetlerinin kapsamının anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bahsi geçen iki kavramın tanımlaması yapıldıktan sonra bahsedebileceğimiz hizmetlerimiz şu şekildedir;

 • Herhangi bir buluşu bulunan ve bu buluş ile ilgili patent almak isteyen kişilerin, patent alımı ve hak koruma durumu hakkında bilgi almak ya da avukatlık hizmeti talep etmek için bizlerle iletişime geçmeleri mümkündür. 
 • İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ya da danışmanlığı kapsamında sunduğumuz bir diğer hizmet, marka hizmetidir. Marka tescil süreci hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin bizler ile iletişime geçmeleri mümkündür. 
 • Bir ürünün, buluşun ya da tasarımın “ eser “ kapsamına alınabilmesi, hangi eser türünü kapsadığının belirlenebilmesi için avukatlık ya da danışmanlık hizmeti almak gereklidir. Bir ürün, buluş ya da tasarımın “ eser “ olarak nitelendirilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerin neler olduğu gibi bilgilerin, bu danışmanlık hizmeti kapsamında temin edilmesi mümkündür.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.