Hukukta Bugün

Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe

Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 22 Nisan 2021 Perşembe Yasama Kanun  15 Nisan 2021’de kabul edilen 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürütme ve İdare  Milletlerarası...

Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba

Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 21 Nisan 2021 Çarşamba Yürütme ve İdare  Cumhurbaşkanı Kararnamesi Kararname Numarası: 73 Konu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması İlan Bölümü Atama Kararları  31461 sayılı Resmi Gazete 1....

Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı

Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 20 Nisan 2021 Salı Yürütme ve İdare  Cumhurbaşkanı Kararları Karar Sayısı: 3836 Konu: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesinde eğitim sektörü...

Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi

Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 19 Nisan 2021 Pazartesi Yürütme ve İdare  Yönetmelikler Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Usul ve esaslar belirlenmiştir. Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten...

Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 17 Nisan 2021 Cumartesi Yasama 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yayımlandı. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının yapılmalarında uygulanacak esas ve usuller yer alıyor.   Yürütme ve İdare  Yönetmelik:...

Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma

Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 16 Nisan 2021 Cuma Yürütme ve İdare  Yönetmelikler: Adalet Bakanlığı: Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik: Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesine dair usul ve esaslar...

Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe

Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 15 Nisan 2021 Perşembe Yürütme ve İdare  Yönetmelikler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:  Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan...

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik

Resmî Gazete Sayı: 31456  16 Nisan 2021 Cuma YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:  ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme...

Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba

Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba

RESMİ GAZETEDE BUGÜN 14 Nisan 2021 Çarşamba Yürütme ve İdare  Genelge: 2021/8 numaralı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında Çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. ...

Türkiye’de ikamet izni

Türkiye’de ikamet izni

1.Hukuki Dayanak  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca talep eden yabancılara uygun koşullar sağlandığı takdirde İkamet İzni belgesi düzenlenmektedir. 2.Genel Bilgiler Yabancı vize süresi boyunca Türkiye’de yasal olarak bulunabilmektedir....

Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi Müdahale Kavramı

Anayasamız ve Biyotıp Sözleşmesinde tıbbi müdahalenin genel çerçeve ve sınırları çizilmektedir. Bu bilgiler uyarınca, tıbbi müdahale, kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin mümkün olmadığı...

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bulunmamakla birlikte, hekimlik sözleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz hekim ile hasta arasındaki ilişkide sözleşme, Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmesinin kurulmasını düzenleyen 1. maddesinde açıklandığı üzere,...

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları

Hastaya tıbbi müdahalede bulunacak kişinin hekim olması, başka bir ifade ile tıp mesleğini uygulamaya kanunen yetkili olan kimseler tarafından tıp mesleğinin icrası, yapılacak müdahalede endikasyonun varlığı, hastanın aydınlatılarak rızasının alınmış olması ve tıbbi...

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Eser Sözleşmesinin Nitelikleri

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Eser Sözleşmesinin Nitelikleri

Estetik amaçlı tıbbi müdahalelerin hukuki niteliğini anlamak için ilk önce eser sözleşmesinden bahsetmek gerekmektedir. Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesinde düzenlenmiştir; “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de...

Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) Ve Hukuki Sorumluluk

Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) Ve Hukuki Sorumluluk

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın, hekimliğin kötü uygulanması başlığıyla düzenlenmiş bulunan 13. maddesi uyarınca hatalı tıbbi uygulama (malpraktis), bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi hekimliğin...

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Kavramı

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Kavramı

Kişinin bedeni üzerinde doğuştan sahip olduğu veya doğuştan var olmamakla birlikte; sonradan bir etken; kaza, yaralanma, hastalık sonucu ya da kendiliğinden meydana gelerek, kişinin dış görümünde bozulmaya neden olan deformasyonların giderilmesi amacıyla veyahut...

Markanın Hükümsüzlüğü

Markanın Hükümsüzlüğü

1. Markanın Hükümsüzlüğü 1.1. Hükümsüzlük Halleri 556 sayılı MarKHK’da markanın hükümsüzlük ve iptal nedenleri ayrı ayrı düzenlenmemiştir. Bu yönüyle bu konu bazı belirsizliklere ve tereddütlere yol açmaktaydı. SMK ile hükümsüzlük ve iptal halleri ayrı ayrı...

Türk Ceza Hukuku’nda uzlaştırma ve önödeme

Türk Ceza Hukuku’nda uzlaştırma ve önödeme

Türk Ceza Hukuku’nda Uzlaştırma ve Önödeme   Uzlaştırma Uzlaştırma, uzlaşma kapsamındaki bir suç nedeniyle başlatılan ceza soruşturması veya kovuşturması sırasında, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından uzlaştırmacı olarak görevlendirilen kişinin...

Türk Ceza Hukuku’nda tutuklama

Türk Ceza Hukuku’nda tutuklama

Türk Ceza Hukuku’nda Tutuklama Ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan muhakemenin sonunda verilecek kararların kağıt üzerinde kalmamasını ve muhakeme masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla, kural olarak, ceza muhakemesinde karar verme yetkisi haiz olan...

Türk Ceza Hukuku’nda müdahil ve müdafinin hakları

Türk Ceza Hukuku’nda müdahil ve müdafinin hakları

Türk Ceza Hukuku’nda Müdahil ve Müdafinin Hakları   Ceza Davasında Müdahil (Katılan) Kamu davasına müdahale usulü, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 237 ve sonraki maddelerinde düzenlenmiştir. Kamu davasına katılma usulü, savcının kamu davası açarak toplum adına...

Türk Ceza Hukuku’nda hükümler ve kanun yolları

Türk Ceza Hukuku’nda hükümler ve kanun yolları

Türk Ceza Hukuku’nda Hükümler Ve Kanun Yolları Delillerin dinlenmesinden ve son sözün sanığa verilmesinden sonra, mahkemenin, duruşmada ileri sürülüp tartışılmış delillerden edineceği kanaate göre (5271 Sayılı CMK m.217/1), yalnız iddianamede beyan olunan suça ve bu...

Türk Ceza Hukuku’nda Adli Kontrol

Türk Ceza Hukuku’nda Adli Kontrol

Adli kontrol uygulamasında, 02.07.2012 tarihinde kabul edilen 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun ile değişiklikler...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGB)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGB)

Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenlemesi ile soruşturma evresi bitmektedir. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi ile soruşturma evresi bitmektedir. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte kovuşturma evresine geçilmektedir. Kovuşturma evresi, delillerin...

Suç Duyurusu ve Şikayet

Suç Duyurusu ve Şikayet

Ceza yargılaması, ilk derece mahkemeleri için soruşturma ve kovuşturma evresi olarak ikiye ayrılır. Soruşturma evresi, Savcılık makamı tarafından yürütülür. Soruşturma evresinde hakim kararına ihtiyaç olması halinde işbu kararlar Sulh Ceza Hakimi tarafından verilir....

İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak.

İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak.

İSVEÇ’TE LİMİTED ŞİRKET KURMAK: İsveç’te iş kurmayı planlayan yabancı yatırımcıların en çok tercih etmiş oldukları yöntem İsveç’te bir limited şirket kurmaktır. Yatırımcılar ya hazır kurulu bir limited şirketi satın alıp şirket hisselerini devr alırlar yada İsveç’te...

İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak.

İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak.

İSVEÇ’TE TÜRK ŞİRKETİN ŞUBESİNİ KURMAK Türk şirketi İsveç’te şirketin faaliyetlerini yeni bir şirket kurmadan yalnızca Türk Şirketinin şubesini kurarak sürdürebilir. Şube hukuken Türk şirketinin bir parçasıdır ve ayrıca kendine ait bir sermayesi ve tüzel kişiliği...

İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır?

İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır?

İSVEÇ ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİ VE İŞ VİZESİ : İsveç’te faaliyet gösteren Uluslararası Şirketler grup şirketleri içerisinde personel istihdam edebilir yada farklı şirketlerden yeni işçiler istihdam edebilirler. İSVEÇ’TE ÇALIŞACAK AB ÜYESİ DEVLET VATANDAŞLARI : 90 GÜNÜ...

İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak.

İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak.

İsveç’te İş ve Şirket kurmak: İsveç’te şirket kurma prosedürü son derece açık ve dolambaçsızdır. İsveç’in yabancı ülkede yaşayan yatırımcıları ve hissedarları diğerlerinden ayıran ayrımcılık yapan kural ve düzenlemeleri bulunmamakta ve değişime ayak uyduran bir yapısı...

İşçi Deneme Süresi İçerisinde işe gelmez ise !!!

İşçi Deneme Süresi İçerisinde işe gelmez ise !!!

Deneme süresi içerisinde iş akdinin feshi : Deneme süresi içindeki personel işe gelmeyeceğini sms yolu ile ,sözlü olarak yada telefonda bildirmiş olsa bile şirkete resmi bir istifa yazısı ve yazılı bir belge sunmadığından “deneme süresi içerisinde işçi tarafından...

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimi:

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimi:

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ EDİNİMİ : Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir. a)Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret...

Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı

Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı

Bizimle Altın Vize kapsamında Portekiz'den ev alın, Oturma İzni Avukatlarımız aracılığı ile siz ve aileniz Portekiz Oturma İzni alarak Avrupa Birliği Vatandaşı olsun. Portekiz Altın Vize uygulaması ile Türk Yatırımcılar artık hem Portekiz'de ev sahibi olup hem de...

Fazla Çalışma yapmak istemeyen İşçinin hakları nelerdir?

Fazla Çalışma yapmak istemeyen İşçinin hakları nelerdir?

Fazla Çalışma yapmak istemezsem ne olur ? İş Kanunu madde 41 uyarınca Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak tanımlanmaktadır. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın...

Tanıma Tenfiz Davası çilesi bitiyormu?

Tanıma Tenfiz Davası çilesi bitiyormu?

YURTDIŞINDA BOŞAN, TÜRKİYE'DE HEMEN NÜFUSA KAYDETTİR. 690 sayılı KHK'nin 4.maddesi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 /A maddesi olarak yeni bir madde eklenmesini öngörmüş ve aşağıdaki şekilde yeni bir düzenleme getirmiştir. Buna göre : Yabancı ülke adlî veya...

İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!!

İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!!

İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!! İsveç Oturma İznine Sahip bir kişi ile yakın aile bağları bulunması sebebi ile gerçek kişilerin yapacakları oturma izin başvurularında bundan böyle yeni kurallar geçerli olacaktır. İsveç Göçmen Temyiz Mahkemesi...

İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni

İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni

İSVEÇ SIĞINMA VE GÖÇMEN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN İSVEÇ'E SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK VE İSVEÇ'E OTURUM İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İsveç'ten oturma izni alma sürecini zorlaştıran geçici yasa 20 temmuz 2016 tarihi...

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları:

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları:

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ ALMA ŞARTLARI: Bu yazımızda Yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri için almaları gereken çalışma izin şart ve koşullarını,çalışma izin türlerini ve çalışma izin başvuru değerlendirme kriterlerini inceleyeceğiz. SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ...

İşyerinde Müşteriye Hakaret Kıdem Tazminatınızı Yakabilir !!!

İşyerinde Müşteriye Hakaret Kıdem Tazminatınızı Yakabilir !!!

İş Kanunun işverenin haklı nedenlerle derhal fesih hakkını düzenleyen Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlıklı 25-II maddesi bu madde kapsamında örnek kabilinden olmak üzere belirli halleri haklı fesih sebebi olarak sınırlı saymıştır. İlgili...

Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Reklamlarda Çocukların Çalışma Saatlerine ilişkin Düzenleme: Çocukların çalıştırılmasına ilişkin Torba Yasa ile İş Kanunu'nun 71. maddesine ilave edilen düzenleme 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, aynı tarihte kesin olarak yürürlüğe girmiştir. Mevzuat...

İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işleme verilen hukuki addır. Haciz nedir? Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine haciz işlemi denmektedir.Halk arasında haciz kelimesi...

İsveç’te iş kurmak ve İsveç Oturma İzni.

İsveç’te iş kurmak ve İsveç Oturma İzni.

İsveç Oturma İzni: Bu yazımızda İsveç’e 3 aydan fazla sure ile gelip kendi işini kurmak isteyen yada kurulu işini İsveç’te devam ettirmek isteyen yada İsveç’te herhangi bir şirkete ortak olmak sureti ile gelecek iş sahipleri ve yatırımcıların hangi koşullarda oturma...