İlaç Reklamlarında Reklam Şirketlerinin bağlı olduğu kural ve düzenlemeler !!!

Mar 22, 2021Reklam Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İlaç Reklamlarında Uyulması gereken Kurallar:

Reklam şirketlerinin hazırlayacakları reklamlarda genel reklamlardan farklı olarak aşağıda belirteceğim ilgili mevzuatlarda yer alan özel bir takım düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

İlaç sektörü kapsamındaki reklam faaliyetlerini aşağıda yer verdiğim kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri düzenlemektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Madde 11 – Belirli ürünlerin ticari iletişimi

(2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticari iletişim yapılamaz. (3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır.(4) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Belirli ürünlerin ticarî iletişimi

MADDE 12 –

(1) Aşağıda belirlenen ürünlerin (Değişik ibare:RG-3/4/2014-28961) ticari iletişiminde uyulması gereken kurallar şunlardır:

b) Reçeteye tâbi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz.c) (Değişik:RG-3/4/2014-28961) Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. Bu konuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve her yıl Sağlık Bakanlığınca yayımlanan liste esas alınır. Reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin reklamlarında; reçetesiz satış izni olduğuna ve içerdiği etkin maddeye dair açıklama, televizyonlarda görünür ve okunur şekilde yazı ile radyolarda ise sözlü olarak yapılır.

ç) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Madde 5 – Reklamlar;

ğ) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.

h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.

Tanıklı reklamlar

MADDE 16 –

(1) Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi, kurum veya kuruluşun tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan ve gerçek olmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemez veya atıfta bulunulamaz.

(2) Reklamlarda, geçerliliğini yitiren veya başka nedenlerle uygulanamaz duruma gelen tanıklık ya da onay ifadeleri kullanılamaz.

(3) Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#reklammevzuatı #ticarireklamvehaksızticariuygulamalar #rtükkanunu #ilaçreklamları #reklamşirketleri #sağlıkmevzuatı #tanıklıreklamlar #reklamlardadoktorkullanımı #reklamyasası #reklamüstkurulu #lawfirminturkey #lawfirministanbul #turkishlawfirm