İşçi Deneme Süresi İçerisinde işe gelmez ise !!!

Mar 28, 2021İş Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
Deneme süresi içerisinde iş akdinin feshi :

Deneme süresi içindeki personel işe gelmeyeceğini sms yolu ile ,sözlü olarak yada telefonda bildirmiş olsa bile şirkete resmi bir istifa yazısı ve yazılı bir belge sunmadığından “deneme süresi içerisinde işçi tarafından fesih olarak” çıkış bildirimi yapmak mümkün değildir.

Öncelikle işçinin devamsızlık nedeninin araştırılması gerekir.

Örnek olarak çalışanın yöneticisine sms yolu ile gelmeyeceğini bildirmiş olduğu ve herhangi bir neden belirtmediği, gelmeme nedeni ile ilgili olarak kendisinin arandığı ancak kendisine ulaşılamadığı ve kendisinden resmi bir istifa yazısı alınamadığını farzedelim.

Bu durumda İş Kanunu işverene deneme süreleri içerisinde bildirim sürelerine uymaksızın ve tazminat ödemeksizin fesih hakkı tanıdığından (İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.) iş akdinin deneme süresi içerisinde şirket tarafından fesh edilerek buna göre çıkışının yapılması ve noter kanalıyla yapılacak bir bildirim ile işçinin deneme süresi içerisinde iş akdinin fesh edildiğinin herhangi bir gerekçe belirtmeksizin bildirilmesi mümkündür.

Aynı şekilde İş Kanunun 25/II g maddesi kapsamında çalışanın işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü işe devam etmemesi sebebi ile iş akdi şirketce haklı nedenle DERHAL feshedilebilir ve buna göre noter kanalı ile fesih bildirimi yapılabilir.

İş Kanunun Deneme süresine ilişkin İlgili maddesi aşağıdadır:

Deneme süreli iş sözleşmesi:

Madde 15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

#fazlaçalışmaücreti #işakdininhaklınedenlefeshi #fazlaçalışmaücretininödenmemesihalinde #fazlaçalışmaücretizamanaşımı #fazlaçalışmayailişkinişçidenalınacakmuvafakat #izinücreti #yıllıkizinücreti #işakdininfeshi #denemesüresi #denemesüresiiçerisindeişakdininfeshi #işakdininişverencehaklınedenlefeshi #fesihbildirimininyazılıolması #işçinindevamsızlığıveişegelmemesi