İşçinin sürekli rapor alarak işe gelmemesi durumunda iş akdinin feshi:

Mar 22, 2021İş Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI SEBEBİ İLE İŞVERENİN İŞ KANUNU’NUN 18.MADDESİ UYARINCA GEÇERLİ SEBEBE DAYANARAK FESİH HAKKI:

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen İş Kanununun 25.maddesi uyarınca süresi belirli olsun veya olmasın işveren, ilgili maddede yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir

Bu sebepler bir tanesi 25/I maddesinde düzenlenmiş sağlık sebepleridir.

İş Kanununun 25/I maddesi uyarınca;

I- Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. (1)

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Bu madde kapsamında işçinin hastalanması ve bu sebeple rapor alarak işyerine gelmemesi halinde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; söz konusu hastalığın işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Örneğin İşçi ilgili işyerinde 1 senedir çalışmakta ise bu işçi bakımından 17.madde uyarınca ihbar öneli 4 haftadır. Dolayısı ile işçinin hastalığının 4+6=10 haftayı geçmesi durumunda bu durum da İşveren bakımından 25/I maddesi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar.

Peki 25.maddede yer alan şartlar sağlanmasa bile bu durum İş Kanunu 18.madde uyarınca geçerli fesih nedeni sayılmazmı ? Evet kesinlikle sayılır. İşte bu durumun bir benzerini 18.06.2007 tarihli Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 2007/9567 esas ve 2007/19231 Karar sayılı kararı düzenlemiş ve İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, ilgili maddede belirlenen süreler aşılmasa yada işçinin rahatsızlığının çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu olmasa dahi işverence yapılacak feshin İş Kanunun 18.maddesi kapsamında geçerli sebeplere dayandığı kabul edilerek işverenin bu kapsamda sık sık rapor almak sureti ile işçi tarafından haksız yere istismar edilmesi önlenmiştir.

Söz konusu kararı aşağıda sizler için paylaşıyorum.

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2007/9567

Karar No: 2007/19231

Tarihi: 18.06.2007

ÖZETİ:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen haklı nedenler olduğu gibi, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin sık sık rapor alması yasanın gerekçesinde bu nedenler içinde sayılmıştır. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

Davacının iş sözleşmesinin 11.05.2006 tarihinde davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I:b maddesi uyarınca feshedildiği, yapılan bu feshin rahatsızlığının çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu olmaması ve bu ameliyat nedeni ile istirahat ettiği günlerin ihbar öneline ilaveten 6 haftalık süreyi bulmaması nedeni ile yasadaki fesih koşullarını taşımadığı anlaşılmaktadır. Aslında davacı işçiye ihbar tazminatı ödendiğinden, bu olgu davalı işverenin de kabulündedir. Ancak davacının son raporundan önce 2006 yılının ilk iki ayında 7,2005 yılında ise 8 ve daha öncede birkaç kez rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığı saptanmıştır. Bu şekilde rapor alma nedeni ile davalı işveren, işçinin iş görme ediminden yeterli olarak yararlanamamaktadır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığından davanın reddi gerekir.

DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının “İki kez ameliyat olması nedeni ile ellerini mekanik olarak daha az kullanacağına dair sağlık raporu aldığını, paketleme bölümünden daha az mekanik el kullanılan hediye ünitesine kaydırıldığını, burada yeterli performansı gösteremediğini ve üretim genelinde ellerini daha az kullanacağı bir iş olmadığını, hastalığının çalışmaya engel teşkil etmesi nedeni ile iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I.b maddesi uyarınca tüm haklan ödenerek feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece işyerinde yapılan keşif sonrası, ortopedi uzmanı iki doktorunda aralarında olduğu bilirkişi heyetinden alınan rapora itibar edilerek, davacının geçirdiği ameliyat nedeni ile ellerini az kullanmak zorunda olduğu, ancak bu durumunun hediye bölümünde çalışmasına engel teşkil etmeyeceği, bu bölümde çalışmasının elverişli olduğu, davacının bu bölümde verimsizliğinin kanıtlanmadığı, işini aksattığı, makinelerin durmasına neden olduğunu ve işyerindeki üretim ve iş ilişkisini olumsuz etkilediğini gösterir herhangi bir delil sunulamadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davayı kabul etmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen haklı nedenler olduğu gibi, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin sık sık rapor alması yasanın gerekçesinde bu nedenler içinde sayılmıştır. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin feshinden yaklaşık 2 ay Önce 16.03.2006 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile ellerinden ameliyat olduğu ve bunun sonucu 38 gün istirahat raporu aldığı, rapor bitimi 23.04.2006 tarihinde işe başlayan davacının iş sözleşmesinin 11.05.2006 tarihinde davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I:b maddesi uyarınca feshedildiği, yapılan bu feshin rahatsızlığının çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu olmaması ve bu ameliyat nedeni ile istirahat ettiği günlerin ihbar öneline ilaveten 6 haftalık süreyi bulmaması nedeni ile yasadaki fesih koşullarını taşımadığı anlaşılmaktadır. Aslında davacı işçiye ihbar tazminatı ödendiğinden, bu olgu davalı işverenin de kabulündedir. Ancak davacının son raporundan önce 2006 yılının ilk iki ayında 7, 2005 yılında ise 8 ve daha öncede birkaç kez rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığı saptanmıştır. Bu şekilde rapor alma nedeni ile davalı işveren, işçinin iş görme ediminden yeterli olarak yararlanamamaktadır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığından davanın reddi gerekir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Law Firm

info@wiklundkurucuk.com

#işkanunu #haklısebeplefesih #işsözleşmesininfeshi #işeiadedavası #haklınedenlefesih #işvereningeçerlisebebedayanarakfesihhakkı #işeiadedavasındasüre #kıdemtazminatı #ihbartazminatı #ihbarsüreleri #turkishlawfirm #lawfirministanbul #lawfirminturkey