İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak.

Mar 29, 2021Çalışma & Oturma İzni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İSVEÇ’TE TÜRK ŞİRKETİN ŞUBESİNİ KURMAK

Türk şirketi İsveç’te şirketin faaliyetlerini yeni bir şirket kurmadan yalnızca Türk Şirketinin şubesini kurarak sürdürebilir.

Şube hukuken Türk şirketinin bir parçasıdır ve ayrıca kendine ait bir sermayesi ve tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

İSVEÇTE ŞUBE KURULUMUNA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR:

Şubenin (filial) ayrı bir tüzel kişiliği yoktur ancak bağlı olduğu Türk Şirketinin bir parçası ve bölge ofisidir.

Şube İsveç’teki ticari faaliyetleri ile ilgili doğacak hukuki uyuşmazlıklarda İsveç kanunlarına ve İsveç yetkili makamlarının kararlarına tabidir.

Bir Türk şirketi İsveç’te yalnız tek bir şubeye sahip olabilir. Şube İsveç’te Yabancı Şirketlerin Şubelerine ilişkin Kanuna (Lag 1992:160) uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Şubenin kendine ait bir sermayesi bulunmamaktadır. Şubenin malvarlığı, alacak ve borçları Türk Şirketinin toplam malvarlığının bir parçasıdır. Bununla birlikte Şube kendi muhasebe kayıtlarını Türk şirketinden ayrı olarak tutmak ve saklamak zorundadır.

İsveç’te şubenin Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) de ikamet eden bir müdür ataması gereklidir. İsveç Ticaret Sicili tarafından (Bolagsverket) bu kurala ilişkin muafiyet bazı şirketlere tanınabilir.

Eğer şubenin müdürü AEB sınırları içinde ikamet etmiyor ise, Türk şirketi şube adına tebligat hizmetini almak için İsveç’te ikamet eden bir kişiyi atamak zorundadır. Bu kişinin şube tarafından istihdam edilmesi gerekmemekte ve fakat isminin Bolagsverket’e tescil edilmesi gerekmektedir.

Müdür şubenin bütün iş ve işlemlerinden/ faaliyetlerinden sorumludur. Türk şirketinden almış olduğu ve kendisini yetkilendiren vekaletname doğrultusunda Türk şirketinin İsveç’teki tüm işlemleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Şirketi adına hareket etme, Türk şirketini temsil etme ve Türk şirketi adına tebligatları alma konusunda yetkili olup Türk şirketini İsveç’te hukuken temsil etmektedir. Türk şirketinin İsveç’teki hukuken sorumlu temsilcisidir.

ŞUBENİN TESCİLİ:

Türk Şirketinin şubesini İsveç’te tescil ettirmek isteyen Türk şirketinin kendi ülkesinde tüzel kişi olarak tescil edilmiş olması zorunludur.

İsveç’te şube kurmak isteyen Türk Şirketi şube tescili sırasında birtakım belgeler sunmak zorundadır. İsveç’te yeni bir Limitet şirket kurulumu sırasında bu belgelerin sunulması gerekmemektedir. Bu sebep ile şubenin tescil süreci yeni şirket kurulumuna kıyasen daha uzun sürmektedir.

Şubenin tescili için İlk Adım:

Şubenin tescili için ilk adım İsveç Ticaret Siciline (Bolagsverket) tescil başvurusunda bulunmaktır. Bu başvuruya şube tescili talep eden Türk şirketine ilişkin detaylı bilgileri ihtiva eden aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

Türk Şirketinin detaylı kuruluş evrakları,

Türk Şirketinin en son 2 yıllık mali raporları

Türk şirketinin iflas ya da tasfiye durumunda olmadığını gösteren resmi belgeler,

Şube müdürüne Türk Şirketi tarafından verilen vekaletname,

Vekaletname veren Türk Şirket yetkililerinin şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili olduğunu kanıtlayan resmi evraklar.

İsveç’te Türk Şirketinin Şubesi gerekli tüm bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru yapıldıktan, Bolagsverket tarafından başvuru onaylanıp kabul edildikten ve tescil ücreti olarak 2,000 SEK ödendikten sonra İsveç Ticaret Sicili ’ne (Bolagsverket) tescil edilebilecektir.

Şube Tescil prosedürü tamamlandıktan sonra, Türk Şirketinin Şubesi’ne 10 haneli ticaret sicil numarası verilecektir.

TÜRK ŞİRKETİNİN ŞUBESİNİN İSVEÇ’TE FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI:

Türk Şirketinin şubesine verilen 10 haneli ticaret sicil numarası şirketin tanımlayıcı ve tanıtıcı bir unsuru olup şube var olduğu sürece bu numara yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Şubeye verilen ticaret sicil numarasının İsveç’te faaliyet gösterecek şubenin antetli kağıtlarında, faturalarında ve sipariş formlarında bulunması zorunludur.

Yabancı Banka ve Finansal kuruluşların İsveç’te şube açabilmeleri için Ticaret Siciline tescilin yanısıra İsveç Finansal Denetim İdaresinden (Finansinspektionen) izin,lisans alması zorunludur.

ŞUBE ÜNVANIN İSVEÇ TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ:

Şubenin ticaret ünvanı içerisinde “şube” “ filial” ifadesi bulunmak zorundadır..

Şubenin ticaret ünvanı İsveç Ticaret Sicili “Bolagsverket” tarafından tutulan şube siciline tescil edilecektir.

Şube ünvan tescil prosedürü şube için önerilen ticaret ünvanının İsveç Ticaret Sicili “Bolagsverket” tarafından daha önce tescil edilmiş başka bir ünvana, isme yada soy adına çok benzer olması veya uygun olmaması yada yanıltıcı olması durumunda uzayabilecektir.

ŞUBENİN VERGİ DAİRESİNE TESCİLİ:

Şubeler için uygulanan vergi mevzuat ve düzenlemeleri limitet şirketler (aktiebolag) için uygulanan mevzuat ve düzenlemeler ile çok benzerdir.

Şube İsveç Vergi Dairesine (Skatteverket) vergi kaydı açılışı yaptırmak ve kendini işveren olarak tescil ettirmek ile yükümlüdür. Bu tescil işlemi (Skatte- och avgiftsanmälan) isimli vergi bildirim ve yükümlülük formunun şube tarafından doldurulması sureti ile gerçekleştirilecektir.

Şube tescil olduğunda Şubeye tüm belgeler otomatik olarak gönderilecek KDV ve PAYE vergi beyannameleri ve KDV, gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler otomatik olarak mükellefe iletilecektir.

MUHASEBE PRENSİPLERİ:

İsveç’te faaliyet gösteren tüm şirketler muhasebe defter ve kayıtlarını İsveç Muhasebe Mevzuatına (Bokföringslagen) ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak tutmak ile yükümlüdür.

Şube bağlı olduğu Türk Şirketinden bağımsız ve ayrı olarak İsveç’te kendi muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ile yükümlüdür.

Muhasebe kayıtlarının doldurulması ve nihai hale getirilmesi bakımından İsveç’te faaliyet gösteren Avrupa Ekonomik Bölge (“AEB”) üyesi ülkelerin şubeleri ile AEB üyesi olmayan ülkelerin şubeleri arasında belirli farklar bulunmaktadır.

AEB üyesi olmayan ülkede kurulu şirketin İsveç Şubesi:

AEB üyesi olmayan ülkede kurulu şirketler yani Türk Şirketleri hem kendi yıllık faaliyet raporlarını hem de İsveç’teki şubeleri için tutmuş oldukları yıllık faaliyet raporlarını İsveç Ticaret Siciline “Bolagsverket” ibraz etmek ile yükümlüdür.

DENETİM PRENSİPLERİ

Türk şirketinin İsveç’te kurulacak şubesi en son iki finansal yılın her iki yılında da aşağıdaki kriterlerden en az ikisini karşılıyor ise bu durumda şube denetçi atamak zorundadır.

Bu kriterler:

Ortalama 3 işçiden fazla çalışanının bulunması,

Toplam bilançonun 1,5 milyon SEK’i geçiyor olması,

Yıllık net satışlarının 3 milyon SEK’i geçiyor olması.

Şube denetçisi yeminli mali müşavir olmak zorundadır. Eğer tescilli bir denetim firması denetçi olarak atanmış ise asli sorumlu olan muhasebecinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. İsveç Muhasebeciler Denetleme Kurulu (Revisorsnämnden) yeminli müşavirlik statüsü ile ilgili şartları ve gereklilikleri ayrıntılı olarak düzenlemiştir.

YILLIK VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ:

Türk Şirketin İsveç Şubesi İsveç Vergi Dairesi Skatteverket’e ticari faaliyetlerinden elde etmiş olduğu gelir üzerinden yıllık vergi beyannamesi vermek ve gelirini beyan etmek zorundadır. Örnek kabilinden olmak üzere Şube İsveç Kurumlar Vergisine tabidir.

AB/AEB ÜLKELERİ

AB üyesi ülkeler:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere.

Avrupa Ekonomik Bölge üyesi ülkeler:

AB üyesi ülkeler ve bunlara ilave olarak İzlanda, Norveç ve Liechtenstein.

Daha fazla bilgi için WiklundKurucuk Hukuk Bürosu ile irtibata geçin.

#isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçteyaşam #isveçoturmaizinuzatma #isveçteişkurmak #isveçoturmaizni #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveçenasılilticaedilir #isveçgöçmenyasası #isveçteyaşamak #isveçoturum #isveççalışmaizni #isveçteçalışmak #isveçoturmaiznininsonaermesi #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #İsveçteTürkşirketininşubesinikurmak #isveçvergisistemi #isveçteminimummaaş #isveçişhukuku #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçteişortamı #isveçteşirketkurmak #isveçtefirmanınşubesiniaçmak #isveçteşubekurulumu #isveçtefirmanınticaretsiciletescili #isveçteverginumarasıalmak #isveçmuhasebesistemi #isveçteödenenvergiler #isveçtetürkşirketinşubesiniaçmakveoturum