İşyerinde Müşteriye Hakaret Kıdem Tazminatınızı Yakabilir !!!

Mar 22, 2021İş Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İş Kanunun işverenin haklı nedenlerle derhal fesih hakkını düzenleyen Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlıklı 25-II maddesi bu madde kapsamında örnek kabilinden olmak üzere belirli halleri haklı fesih sebebi olarak sınırlı saymıştır.

İlgili madde kapsamında sayılan ve işverene iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı veren fesih sebepleri örnek kabilinden olmak üzere aşağıdaki durumlardan oluşmaktadır.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Bununla birlikte kanun koyucu ilgili maddenin uygulama alanını daraltmamak için doğrudan doğruya maddede sayılan hallerden olmayan benzer durumları da kapsayacak şekilde ilgili maddeyi düzenlemiş ve bu sebeple madde başlığını Ahlak ve İyiniyet Kurallarına uymayan haller ve benzerleri olarak maddeye yansıtmıştır.

Kanun Koyucu böylelikle ilgili maddede sınırlı olarak sayılmış hallerden olmayan ve fakat bu hallere benzer olan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hallerin de bu madde kapsamında haklı fesih sebebi olarak değerlendirileceğine işaret etmiştir.

Dolayısı ile işyerinde çalışan işçinin işverenin müşterisine ağır sözler sarfetmesi, küfür ve hakaret etmesi, şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işverenin müşterisi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması durumları da İş Kanunun Ahlak ve İyiniyet Kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı 25-II maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve bu durum işverene işçinin iş sözleşmesini haklı sebeplerle derhal fesh etme hakkı vermelidir.

Böyle bir durumda işveren sadakat, dürüstlük, güven ve işveren sıfatı ile sosyal çevreye karşı itibarının ciddi anlamda zedelenmesi, olayın ileriye dönük olası tekrarının da tedirginlik ve endişeye sebebiyet verici olması ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin bundan sonra kendisi bakımından imkansız hale gelmiş olması sebebi ile İş Kanunun 25/II-“b”,”d”,”e” maddeleri kapsamında küfür sebebi ile işçinin iş sözleşmesini haklı sebeplerle derhal fesh edebilecektir.

Nitekim bu konuda Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 02.10.2014 tarihli 2014/11615 Esas ve 2014/29091 Karar sayılı bir kararı da mevcuttur.

Bu karar uyarınca:

“Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine konu telefon görüşmesi kayıtları dosyaya getirtilmiştir, kayıtlar incelendiğinde müşterinin bağırarak konuşması ve “sen ne gerizekâlı konuşuyorsun ya” ifadesi karşısında davacının kendisini uyardığı, müşterinin yetkili bir kişiye bağlanmak istediği, davacının müşteriyi yetkili bir kişi ile konuşması için hatta beklettiği sırada üçüncü bir şahıs ile müşterinin şikayetiyle ilgili konuştuğu daha sonra müşteriye dönerken “o… çocuğu ya” şeklinde bir ifadede bulunduğu ve bu ifadenin müşteri tarafından duyulması üzerine davacının ilk önce bu ifadeyi kullandığını reddettiği, müşterinin ısrarları sonrasında ise “Tamam kusura bakma, özür diliyorum gerildiğim için size ifade etmedim. Farklı bir arkadaşıma belirttim bunu özür diliyorum size bu ifadeyi kullanmadım.” dediği anlaşılmıştır. Davacının bu davranışının işyerinde olumsuzluğa yol açacağı ve çalışma düzeninin etkileyeceği açık olup işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nitelikte olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekir.”

Anılan karar içeriğinden de açıkça görüleceği üzere, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi güncel tarihli vermiş olduğu bu kararında; Davacının İşverenin müşterisine hakaret etmiş olmasını, bu davranışın işyerinde olumsuzluğa yol açacağı ve çalışma düzeninin etkileyeceği, dolayısı ile işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nitelikte olduğunun kabulü edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında sizlere naçizane önerim çalıştığınız yerde muhatap olduğunuz müşteriler ile olan ilişkilerinize ve onlara sarf ettiğiniz sözlerinize çok dikkat etmeniz gerektiği yönünde olacaktır

Zira bir anlık sinir onca yıllık emeklerinizin karşılığını alamama ve hakkınız olan kıdem tazminatından mahrum kalmanız sonucunu doğurabilecektir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#haklınedenlefesih #kıdemtazminatı #işhukuku #işyerindeküfür #işakdininfeshi #işeiadedavası #tazminatdavası #lawfirminturkey #lawfirministanbul #turkishlawfirm