Konaklama Tesisleri’nde sunulacak Sağlık Hizmetleri ve İlgili Mevzuat :

Mar 28, 2021İdare Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER:

Özel sağlık kuruluşlarının kuruluş ve düzenlemelerine ilişkin olarak 15.02.2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmeliği yürürlüktedir.

Buna göre genel olarak özel sağlık kuruluşları A ve B tipi Tıp Merkezi ve Poliklinik, Muayane olarak kurulabilmektedir. A ve B tipi tıp merkezleri en az %51 hissesi tabip ortaklığına ait bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. Poliklinikler ise en az iki tabip tarafından müştereken açılıp işletilebilir.

A ve B tipi tıp merkezlerinin açılabilmesi için öncelikle bakanlığa ön izin başvurusu yapılmakta,uygun bulunması halinde ruhsat için ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne başvurabilmektedir.

İlçe sağlık müdürlüğüne başvurunun akabinde teknik inceleme ekibi tarafından açılmak istenen tıp merkezinin uygunluğu denetlenmekte ve buna göre bir rapor hazırlanmaktadır.Tüm inceleme ve değerlendirmeler neticesi eğer tüm şartlar uygun ise ilgili kuruluşa ruhsat verilmektedir.Ayrıca muayenehane hariç diğer sağlık kuruluşlarında kuruluşun kadrosunda bulunan tabib/uzman mesul müdür bulunması zorunludur.

Tıp merkezi olarak bir sağlık kurulunun açılarak bir şirket tarafından işletilmesi ve doktor çalıştırılabilmesi bakımından ruhsat alma koşulları çok ağır olup teknik ve donanımsal bir çok ağır koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Ünitesi:

İlgili yönetmelik Tıp merkezleri ve poliklinik dışında konaklama tesisleri için sağlık ünitesi adı altında sağlık birimlerinin kurulabileceğini düzenlemiştir. Bu birimlerin açılması usulü ve şartları aynı yönetmeliğin EK 2.maddesinde düzenlenmiştir.

15.02.2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmeliğin “Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri” başlıklı

EK MADDE 2. maddesi beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunlu olduğu ve Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabileceğini düzenlemiştir.

Sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri taşır.

İlgili yönetmelik uyarınca bağımsız olarak açılmak istenen bir sağlık ünitesi bir hekimin sorumluluğunda kurulup işletilebilecektir. Buna göre konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık personeli bulunmalıdır. Planlama kapsamında bağımsız olarak bir hekimin sorumluluğunda açılan sağlık ünitelerindeki hekimler yalnızca bu ünitenin sorumluluğunu üstlenebilir. Bu birimlerde çalışan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

Eğer bu sağlık ünitesi herhangi bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilecek ise sağlık ünitelerinin tüm sorumluluğu bağlı olduğu sağlık kuruluşuna aittir.

EK madde-2 (2) uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon müessesesi veya obeziteyle mücadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı poliklinik planlama kapsamında kurulabilir.

Bu kuruluş veya birimler ilgili Yönetmelikteki müessese veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı taşımak ve hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.

Bu fıkrada kapsamındaki kuruluş veya birimler aşağıdaki şekilde açılır:

Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düşünülen sağlık hizmetleri ve kurulması talep edilen sağlık kuruluşu veya birim için, mesul müdür işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.

Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve personel sayısı açısından değerlendirir.

Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür sağlık kuruluşunun fiziki şartlarını hazırladıktan sonra ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça sağlık kuruluşuna ruhsatname, birim için ise uygunluk belgesi düzenlendikten sonra yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur.

Bu kuruluş ve birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunması zorunludur.

Bu tür sağlık kuruluşları konaklama tesislerinin dışına taşınamaz ve diğer sağlık kuruluşlarıyla birleşemez.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#Konaklamatesislerisağlıkhizmetleri #sağlıkhukuku #yanlıştedavivetazminatdavası #hatalıameliyatvedavaaçılması #hatalıveyanlışoperasyonsebebiiledavaaçma #doktoradavaaçmak #hastaneyedavaaçmak #sağlıkmevzuatı #yanlıştedavivehukukiyollar #hatalıameliyatveaçılabilecekdavalar