Miras Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Miras Hukuku

Miras Hukuku Hakkında

Miras hukuku, bir bireyin ölümü halinde sahip olduğu varlık üzerindeki hakların kime devredileceğini düzenleyen bir hukuk alanıdır. Miras hukukundan söz edilebilmesi için, vefatı gerçekleşen kişinin gerçek bir kişi olması gerekir. Aksi takdirde herhangi bir mirasçının varlığı veya miras intikali mümkün olmamaktadır. 

İstanbul miras avukatı, size bu konularda yardımcı olabilir. Danışmanlık hizmetleri ile miras hukuku alanındaki tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Miras hukuku kapsamında farklı tiplerde mirasçılardan söz edebilmek mümkündür. Bu mirasçılar, yasal veya atanmış mirasçı olabilirler. Yasal mirasçılar, mirasçının kanun önündeki hısımlarıdır. Hısımlık, kan yoluyla veya evlat edinerek olabilir. Ölümü gerçekleşen kişinin hala sağ olan eşi de hısımlara girer.

Atanmış mirasçılar ise, miras bırakan kişinin kendi iradesiyle seçmiş bulunduğu mirasçıdır. Bu seçimin tabii olarak mirasçı sağ iken yapılması gerekir. Ayrıca mirasçı, bu kararını yasalara uygun şekilde beyan etmelidir. Miras avukatı, miras bırakma konularında sizlere yasal destek sunmaktadır.

Miras Davaları

Miras hukuku içinde bazı dava türleri yer almaktadır. İstanbul miras avukatı danışmanlık hizmetleriyle bu dava türlerinin tümü için profesyonel destek alabilirsiniz.

Miras hukukunda yer alan dava türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İstihkak Davaları
 • Tenkis Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları
 • Miras Sözleşmesinin İptali Hakkındaki Davalar
 • Veraset Belgesi İptal Davaları
 • Taksim ve İzale-i Şuyu Davası

Miras hukukunda en sık açılan davalar yukarıda sıralanmıştır. Bu davalar dışında miras hukukuna ilişkin açılan farklı miras davaları da bulunmaktadır.

Miras hukuku davaları, mirasın paylaşımı konusunda yaşanan sorunları çözmek için açılır. Kişiler, yaşanılan özel duruma bağlı olarak açılacak dava türünü belirleyebilirler. Bu konuda profesyonel birinden yardım istemek çok daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bu şekilde davalarınıza daha iyi hazırlanabilirsiniz.  İstanbul miras avukatı hizmetleri, size yardımcı olabilir.

Veraset İlamı

Veraset ilamı, bir kişinin yasalar önünde gerçekten mirasçı olduğunu kanıtlamak için gereken bir belgedir. Bu belge, noter onayıyla veya mahkeme kararıyla düzenlenmelidir. Veraset ilamı noterden alınacaksa, arada hısımlık ilişkisi olmalıdır.  Aksi takdirde mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Bu tür konulara ülkemizde Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Noterden veraset ilamı alınmasını engelleyen bazı durumlar bulunur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Arada hısımlık bulunmaması
 • 04.01.2016 tarihinden önce vefat edilmesi
 • 23.11.1990 tarihinden önce vefat edilmesiyle beraber eşin hala sağ olması
 • Miras bırakanın vasiyetinin bulunması
 • Miras bırakanın/mirasçılardan birinin gaip, evlatlık ya da vatandaşlıktan çıkarılmış olması.

İstanbul miras avukatı, bu tür durumlardaki taleplerinize ilişkin olarak size yol gösterebilir. Bu durumlar haricinde kalan bazı engeller de bulunmaktadır. Bunlardan birisi de miras bırakanın ve mirasçılardan bir kişinin aynı gün içinde ölmesidir.

Veraset ilamında bulunmak için bir süre sınırı bulunmamaktadır. Öte yandan veraset ve intikal vergisi bünyesinde elde edilen mallar için veraset ilamı alınması ve beyanname verilmesi gerekir. Bu durum içinse bir süre sınırı koyulmuştur. Bu tür konularda aklınızda soru işaretleri, çözemediğiniz bazı durumlar varsa Miras avukatı, miras hukuku alanındaki tüm sorularınızda sizlere uzman desteği sağlamaktadır.

Veraset ilamı ücreti, 2020 yılında 136 lira olarak belirlenmiştir. Belge iki nüsha olacaksa 153 lira olarak ödenir. İstanbul miras avukatı, veraset ilamını alabilmeniz için size en kolay yolu gösterecektir.

Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeler, en basit hali ile mirasçı ile mirasçının ölümüne bağlı olarak gerçekleştirilen bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme, mirasçı ile karşı tarafta bulunan gerçek kişiler ile yapılır. Türk yasalarına göre, miras sözleşmeleri olumlu veya olumsuz olarak ikiye ayrılır.

 • Olumlu miras sözleşmeleri: Miras bırakan, mirasını/ belirlenmiş bir malını, mülkiyetini sözleşme yapılan karşı tarafa/üçüncü bir kişiye bırakmayı kabul eder. Bu durum, bağlayıcı bir niteliğe sahiptir. Kişi ölümünden sonra sözleşmede yazılan durumların gerçekleşeceğini bilir ve bu sorumluluğu alır.
 • Olumsuz miras sözleşmeleri: Bir kişi/üçüncü kişi mirastan mahrum bırakılır, miras hakkı kısmen/tamamen alınır. 

İstanbul miras avukatı, olumlu veya olumsuz miras sözleşmelerinizi hazırlamanız için size yardım edecektir. Bu tür konularda muhakkak bir uzmana danışmanız önerilmektedir.

Vasiyetname

Vasiyetnameler, bir kişinin ölümü halinde mirasının nasıl paylaşılacağını belirleyen bir belge ya da sözlü beyana verilen isimdir. Bu belge veya sözlü beyan, resmi vasiyetname memuru tarafından iki şahidin tanıklığı ile hazırlanır veya beyanı gerçekleşir. Ancak bu beyanın geçerli sayılabilmesi için, kişilerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler aşağıda verildiği gibidir.

Vasiyetnamenin geçerli olma şartları:

Vasiyet verenin ayırt etme gücünün bulunması gereklidir. TMK md. 13’te bu konuya yönelik yer alan ibare şu şekildedir; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.”

Vasiyet verecek olan kişi, 15 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bu hususta da yaş hesabının doğru yapılmış olması gerekir. Bunun için ise, bulunduğumuz günden, doğum gününe ilişkin olan tarihin çıkartılmış olması gerekir. Aradaki fark 15 ise, kişi 15 yaşını doldurmuş demektir.

İstanbul miras avukatı alanında sunmuş olduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmeti bağlamında kişilerin aklına gelen en temel soru ise yaşlılığın vasiyet vermeye engel olup olmadığıdır. Yukarıda verilmiş olunan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, kanunun koyucunun vasiyetname konusunda belirttiği yaş sınırı 15 ile sınırlıdır. Yaşlılığın ise yaş bağlamında değil, ayırt etme gücü bağlamında ele alınması gereklidir. Bu hususta şunu söylemek mümkündür; yaşlı sayılabilecek seviyede erginliğe ulaşmış olan bir kişinin, ayırt etme gücü henüz yerindeyse, kişi sorunsuz bir şekilde vasiyet verebilir. Kişinin yaşlılığı ayırt etme gücüne engelse, kişi vasiyetname veremez. Yani kanun koyucu nezdinde yaşlılık, tek başına ayırt etme gücünün yok sayılmasını gerektirecek bir durum değildir.

Bu hususta verilmesi mümkün olan vasiyetname türleri ise; resmi ve el yazısı olmak üzere iki tanedir.

Resmi vasiyetname, vasiyetname şekillerinden ilkidir. Bu belgenin yasa karşılığındaki ismi, senettir. Bu vasiyetname türünün hazırlanabilmesi için, miras bırakanın mirasa yönelik olan isteklerini resmi memura bildirmesi gereklidir. Resmi memur, bu bağlamda kendisine verilen istekler doğrultusunda bir resmi vasiyetname hazırlamak ile yükümlüdür. Hazırlanan vasiyetnamenin, en son miras bırakana sesli ya da sessiz bir şekilde okunması gereklidir. Burada önemli olan miras bırakanın vasiyetname içeriğini okuması ve bu bağlamda metin içeriğine hâkim olup isteği ile uyumlu yazılıp yazılmadığını görmesidir. Miras bırakanın vasiyetnameyi okuyamadığı ya da imzalayamadığı zamanlarda ise, memurun yazılmış olunan vasiyetnameyi, sesli bir şekilde ve tanıkların önünde okuması gereklidir. Bunun sonucunda ise tanıkların; vasiyetname metninin miras bırakana sesli bir şekilde okunduğunu ve içeriğin miras bırakanın istekleri doğrultusunda hazırladığını onaylaması sebebi ile imza atmaları şartı mevcuttur.

El yazısı ile hazırlanan vasiyetname, miras bırakanın doğrudan yazdığı vasiyetname türüdür. Ancak İstanbul miras avukatı hizmetimiz bağlamında şunu belirtmemizde fayda vardır; el yazısı ile yazılmış olunan mirasın temel amacının vasiyetname yazmak olması gereklidir. Herhangi bir karalama nedeni ile yapılan vasiyetnamelerin geçerli olması mümkün değildir.

Miras Hukuku Alanında Vermiş Olduğumuz Hizmetler

Miras hukuku konusunda bir takım hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetler kapsamında, miras davaları olarak açılması muhtemel tüm davalar hakkında yol gösteriyor ve davaların daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı oluyor, veraset ve vasiyet konularında sizlere destek oluyoruz. Aynı zamanda vasiyetnamelerin iptali için de hukuki süreçlerde yanınızda bulunuyoruz. İstanbul miras avukatı olarak, miras davalarında bir avukat tutma zorunluluğunuz bulunmadığını belirtmeliyiz. Fakat bu tür hassas konularda profesyonel ve alanında deneyimli birinden yardım istemek, iyi bir fikir olabilir. Avukatınızı seçerken, miras hukuku konusunda kendini geliştirmiş, bu konuda özelleşmiş hizmet veren bir avukat tercih etmeniz gerekmektedir.

Miras hukuku kapsamına giren veraset ilamı alanında da deneyimlerimizi sunmaktayız. İstihkak davaları, tenkis davaları, tapu iptal davaları gibi davalarda da ihtiyacınız olan desteği sağlıyoruz. Miras avukatı olarak sizlere şu konularda yardım etmeyi görevimiz bilmekteyiz:

 • Miras sözleşmeleri
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri
 • Mirastan feragat davaları
 • Miras reddi davaları
 • İzale-i şuyu davaları
 • Tereke tespiti, yönetilmesi

İstanbul miras avukatı olarak yukarıdaki davalar ve sözleşmeler dahil miras hukukunun alanına giren tüm hukuki süreçlerinize danışmanlık yapıyor ve davalarınızın en hızlı şekilde yürütüldüğünden emin oluyoruz.  Miras alanında İstanbul içinde avukat desteğine ihtiyacınız varsa, sizler için avukatlık hizmetleri vermekten mutluluk duyarız.

İstanbul Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı bağlamında sunmuş olduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan suçların tamamını kapsamaktadır. Gerek ağır ceza mahkemesi, gerek asliye ceza mahkemesi, gerekse de çocuk / çocuk ağır ceza mahkemesi bağlamında ihtiyaç duyduğunuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin tamamı için bizlere ulaşmanız ve bu doğrultuda bizlerden hizmet talep etmeniz mümkündür.

Sunmuş olduğumu hizmet sonucunda hem gerekli olan avukatlık ve savunma hizmetlerini sunmamız, hem de danışmanlık hizmeti kapsamında suça dair;

 • Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi sıfata sahip olduğu,
 • Suçun yaptırımının ne olduğu,
 • Savcılık ve Mahkeme aşamasında nasıl savunma yapılacağı ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği,
 • Mevcut suç bağlamında ceza davasının nasıl açılacağı,
 • Gerekli evrakların ve dikkat edilmesi gereken unsurların ne olduğu

Gibi bilgilerin tamamını sizlere iletmemiz mümkündür. Ceza Avukatı olarak kapsamımız gereği hizmet sunduğumuz davaların ise Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Fikri Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay Ceza Daireleri, Sulh Ceza Hâkimliği gibi mahkemeler ile örneklendirilmesi doğru olacaktır.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.