Reklam Ajansınıza ait kreatif, dijital tasarım, proje ve çalışmalar ve bunlardan oluşan referansların korunması

Mar 22, 2021Fikri Mülkiyet Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Fikri yaratımların izinsiz kullanımı halinde açılacak davalar nelerdir?

Reklam şirketlerinin ve ajansların müşterileri için yaratmış oldukları yaratımların, tasarımların, kreatif çalışmaların, dijital tasarım ve projelerin ve müşteri portföyünün şirket çalışanı tarafından kendi ürün ve tasarımıymış gibi 3.kişilere pazarlanması ve bunlar üzerinden haksız kazanç elde edilmesi Şirket ne yapabilir?

Düşünün ki tesadüfen reklam ajansınızda tasarımcı olarak çalışan Sabrinin emailinin giden kutusunda sizin Ajansınız tarafından müşterileriniz için bugüne kadar yapmış olduğunuz ve şirketinizin kreatif, dijital tasarım ve projelerini anlatan tamamı Şirketinize ait referans ve portfolyo dosyalarına rastladınız.

Dahada kötüsü bu referans ve portfolya dosyalarında bu çalışmaların Ajansınız tarafından yaratıldığına, Ajansınıza ait olduğuna dair bilgilerin ve şirket logosunun çıkarıldığı ve bu referans ve portfolyoların başka bir şirkete aitmiş gibi Sabri tarafından başka bir şirket için uyarlandığını ve yapılan tüm bu işlerin başka bir şirkete ait gibi gösterildiğini farkettiniz.

Şirket çalışanınız Sabri Reklam Ajansınıza ait tüm çalışmaları gizli ortağı olduğu şirketinin çalışmaları imiş gibi izinsiz şekilde 3.kişilere pazarlıyor, sizin emeğinizi ve bunca yıllık yaratımlarınızı çalıp hem ticari itibarınızı zedeliyor hem de müşterilerinizin ismini kullanarak bunlar üzerinden haksız kazanç elde ediyor.

Peki bu durumda Şirket olarak Sabri’nin bu eylemlerine karşı ne yapabiliriz?

Öncelikle böyle bir durumda olayın 3 farklı boyutu olduğunu ve 3 farklı davanın açılabileceğini belirtmek isteriz.

1- Sabri ve varsa izinsiz olarak bu çalışmaları üzerinden kullandığı Sabrinin Şirketi aleyhine Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılacak maddi ve manevi haklara tecavüzün önlenmesi (durdurulması) ve maddi ve manevi tazminat taleplerinin tazminini öngören hukuk davası.

İlgili maddeler:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:

A) Hukuk davaları:

I – Tecavüzün ref’i davası:

1. Genel olarak:

Madde 66 – Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref’ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.

Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref’i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref’i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir.

(Ek: 7/6/1995 – 4110/19 md.) Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref’i ve men davası açabilir.

2. Manevi haklara tecavüz halinde:

Madde 67 – Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref’i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tesbit davasından başka tecavüzün ref’ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.

32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ıncı maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının yayım ve temsilinin, yayım ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir.

Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir.

2. (Değişik: 7/6/1995 – 4110/20 md.) Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir.

3. Mali haklara tecavüz halinde:

Madde 68 – (Değişik: 23/1/2008-5728/137 md.)

Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltanın hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmışsa hak sahibi, tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkradaki şıklardan birini kullanabilir.

İkinci ve üçüncü fıkraların eser sahibinden başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser sahibinin bu Kanunun 52 nci maddesine uygun yazılı çoğaltma izni aranır.

Hak sahiplerinden biri, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca talepte bulunduklarında Ceza Muhakemesi Kanununun el koymaya ilişkin hükümleri delil elde etmek amacı dışında uygulanmaz.

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.

II – Tecavüzün men’i davası:

Madde 69 – Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir.66 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanır.

III – Tazminat davası:

Madde 70 – (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 – 4110/22 md.) Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.

Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrayan kimse tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir.

2- Sabri aleyhine Fikri haklar Ceza Mahkemesi’nde açılacak ceza davası. (Üst sınırı 5 yıla kadar hapis cezası)

B) Ceza davaları:

I – Suçlar:

1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (1)

Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan,değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri (2)

Madde 72- (Değişik: 23/1/2008-5728/139 md.)

Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Madde 75 – (Değişik: 23/1/2008-5728/140 md.)

71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.

3-Sabri aleyhine aleyhine emniyeti suistimal suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve akabinde açılması muhtemel ceza davası.

Güveni kötüye kullanma Madde 155

(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

1. dava yani Hukuk davası ile ilgili olarak tazminat miktarının belirlenmesi amacı ile öncelikle Şirketin rızası dışında elinden çıkan çalışmaların (eserlerin) karşılığında Sabrinin yada Şirketinin bunlardan elde etmiş olduğu toplam kazanç miktarının yani bu eserler için bugün Şirket 3.kişilerle sözleşme yapmış olsaydı bu çalışmalar için isteyebileceği toplam ortalama bedelin ne olduğu ile ilgili olarak bir değerlendirme yapmak ve buna göre başlangıç aşamasında ne kadarlık bir tazminat talep edileceğine karar vermek gerekir.

Başlangıç aşamasında zaten istenilecek maddi tazminat miktarını belirli bir miktar ile sınırlayıp daha sonra gelecek bilir kişi raporu doğrultusunda bu miktarı ıslah yolu ile arttırılabilecektir.

Manevi tazminat miktarının dava açıldığı zaman belirlenmesi gerekir zira manevi tazminat miktarı sonradan arttırılamaz.

Örneğin Sabri aleyhine 10.000 TL maddi 10.000 TL manevi tazminat talepli tazminat davası açıldığında 10.000 TL’lik maddi tazminat miktarını bilirkişi değerlendirmesi neticesinde daha sonra ıslah yolu ile arttırılabilecektir. Manevi tazminat miktarı ise 10.000 TL olarak sabit kalır.Bu miktar sonradan değiştirilemez.

10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminat talepli bir dava açtığınızda mahkeme harcı başlangıç aşamasında 500-600 TL civarında olacaktır. Daha sonra dosya bilirkişilere gittiğinde yine bilirkişi masrafı ve sair masrafların doğacağını da belirtmek isteriz.

Son olarak Sabri’nin iş akdinin İş Kanununun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı 25/ II maddesinin e bendi uyarınca “e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” haklı nedenle derhal feshedilebileceğini ve Sabriye bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceğini belirtmek isteriz.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

Attorney at Law

WiklundKurucuk Law Firm

info@wiklundkurucuk.com

Fikir ve Sanat Eserleri avukat,fikri haklar avukat,Fikri ve Sınai haklar Avukatı,

,fikri haklar uzmanı,fikri haklar hukuk bürosu,telif hakları avukatı,telif hakları avukatları,telif hakları avukat,telif hakları hukuk bürosu,sanatçı avukat,müzisyen avukat,fikri haklar dava,fikri mülkiyet davaları,fikri haklar tespit Davası,fikir ve sanat eserleri kanunu,reklam hukuku,reklam hukuku avukat,haksız rekabet Davası avukat,Ünlülerin avukatı,Ünlülerin avukatları,Çağatay Ulusoy’un Avukatı, Tazminat Davası Avukatı

#FikirveSanatEserleriavukatı #fikrihaklaravukat #FikriveSınaihaklarAvukatı #fikriveSınaihaklaravukat #fikrihaklaruzmanı #fikrihaklarhukukbürosu #telifhaklarıavukatı #telifhaklarıavukatları #telifhaklarıavukat #telifhaklarıhukukbürosu #sanatçıavukat #müzisyenavukat #fikrihaklardava #fikrimülkiyetdavaları #fikrihaklartespitDavası #fikirvesanateserlerikanunu #reklamhukuku #reklamhukukuavukat #haksızrekabetDavası #haksızrekabetDavasıavukat #Ünlülerinavukatı #Ünlülerinavukatları #ÇağatayUlusoyunAvukatı #TazminatDavasıAvukatı #lawfirministanbul #lawfirminturkey #turkishlawfirm