Sağlık Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Sağlık Hukuku

İnsanın sağlıklı bir hayat sürmesi, sağlıklı yaşaması hüküm ve koşullar altına alınarak sağlık hukuku yapısının doğmasına neden olmuştur. Hasta ve doktor arasındaki ilişkinin etik olarak yürütülmesi, ilaçların kullanımı, tedavi yöntemleri sağlık hukuku alanında gelişmelere neden olmuştur. 

Sağlık hukuku alanında doktor ve hasta ilişkisi için yerli ve yabancı müvekkillere büromuz; İstanbul sağlık hukuku avukatı olarak hizmeti sağlamaktadır. Anayasa sağlığa ilişkin birçok alanda düzenleme içermektedir. Hasta hakları için; Hasta Hakları Yönetmenliği, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü gibi nicel haklar bulunmaktadır.

Hasta, hastane ve hekim arasındaki ilişki devletin belirlenmiş olduğu sağlık maddelerine göre şekillenir. Bunun aksi durumlarında ise hasta, hekim ya da hastane dava süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. Sağlıklı yaşam hakkı İstanbul sağlık hukuku avukatı için neyse hasta, hekim ve hastane için de aynı çerçeveden oluşmaktadır. Tıbbi müdahale gerektiren tüm olaylar sağlık hukuku ve alt dallarını kapsamaktadır. 

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti talep edenler ile bu sağlık hizmetini sunanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Buna ek olarak devletle yani idareyle olan ilişkileri de düzenlemektedir. Sağlık hukuku temelinde bireye yaşama hakkı sunmaktadır.  Hasta, hekim ve kurum ilişkisiyle birlikte devletin de sağlık çerçevesine alınmış kanun nezdinde hakları bulunmaktadır. Sağlık hukuku sadece birey, hekim ya da kurum için oluşturulmamıştır. Aynı zamanda sağlık hukuku, devletin hasta, hekim ve hastane için yükümlülüklerini de belirler. 

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti veren ile sağlık hizmeti alan bireyleri yükümlülük ve sorumluluk altına sokar. Bundan dolayı; 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25/1 maddesinde sağlık hakkına yer verilmiştir. Ülkemizde ise; 1982 Anayasa’nın 56. Maddesinde sağlıkla ilgili şu madde yer almaktadır: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çerçevede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığını sürdürmekle de görevlidir.” 

İstanbul sağlık hukuku avukatı sağlık hukuku temelinde hekim, hasta ve kurum arasındaki ilişkiyi bilmekle mükelleftir. Bunun doğuracağı sağlık uyuşmazlığı mahkeme süreci, zamanaşımı ve dava hâkimiyeti kavramlarının bilinmesini de sağlamalıdır. 

Sağlık hukuku kapsamında yeni hukuk avukatlığı olan sağlık hukuku avukatı bölümü doğmuştur. Sağlık hukuku avukatı ise; sağlık alanında hizmet sağlayan kurum, hekim ve hasta arasındaki ilişkinin yasalar karşısında haklarını savunan kişiye denir. 

Sağlık Hukukunda Hukuki Sorumluluk

Hekim, hasta ve kurum arasında ilişki nedeniyle aralarında hak ve yükümlülük bulunmaktadır. Özellikle İstanbul sağlık hukuku avukatı, hukuki sorumluk çerçevesinde bu üç ilişkiyi incelemekle mükelleftir. 

Hekim, hasta ve kurum ilişkisinden birisinin, sözleşme yürürlüğünce kendisinde olan borçlara kanun nezdinde aykırı davranması durumunda hukuki sorumluluk doğmaktadır. Bundan mütevellit, hekimin; hasta iradesine aykırı davranmaması, hastaya özen ve önem göstermemesi, muayene sürecini şahsen ifa etmemesi, sözleşmedeki hukuki süreçleri ihlal etmesi sonucunda hasta karşısında hukuki sorumluluğu doğar.

 Hastanın ise; kurum ve hekim güvenliğini tehlikeye atma, hekim ve hastaya saygısızlık etme, muayene sürecine engel olma ve doktor ile kurum iradesine aykırı davranma sonucunda hukuki sorumluluğu ortaya çıkar. Bu üç ana unsurun ifa edilmemesi halinde, hastanın hukuken sorumlu olduğu anayasa ve kanunlar kapsamında belirlenmiştir.

Hasta hakları kapsamında hastaya zarar verilmesi, bilgilerinin ifşa edilmesi, temel olarak Hasta Hakları Yönetmeliği’ni ihmal edilmesi hekim ve kurumlar için hukuki sorumluluk başlangıcıdır.

Sağlık Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Sağlık Hukukunda Cezai Sorumluluk

İstanbul sağlık hukuku avukatı hukuki sorumluluğa ilişkin bilgi sahibi olduğu gibi cezai sorumluluğa ilişkin de bilgi sahibi olup hakları koruması gerekmektedir. Hekim ve hastanın farklı nedenlerden dolayı cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin; hekimin hastaya kasta dayalı şekildezarar vermesi, hastayı muayene sürecinden mahrum bırakması, kurum ve hasta haklarında aykırı davranması hekimin cezai sorumluluk sürecinin  başlangıcı olarak kabul edilebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 45. Maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir. 

Sağlık kurumunun hekimler için düzenlenen nöbet çizelgesinde aykırılık yaratması ve bunun nezdinde de ölüm sonucuna doğrudan bir sebebiyet vermesi hali taksirli cezai sorumluluktur. Bunun sonucunda; Sağlık hukuku avukatı devreye girerek hekimin hak ve borçlarını araştırmakla yükümlüdür. 

Hekim ve kurumların cezai sorumluluk altında olduğu durumlar ise şöyledir:

 • Kasten öldürme ya da yaralama
 • Taksirle öldürme
 • Çocuk düşürtme suçu
 • Görevi kötüye kullanma
 • İrtikap
 • Kişisel verileri kaydetme, ele geçirme
 • Öğrendiği suçu bildirmeme
 • Organ & doku nakli
 • İnsan üzerinde deney yapma

Gibi durumlarda hekimin cezai sorumluluğu doğmaktadır. İstanbul sağlık hukuku avukatı hekimin, kurumun ve hastanın cezai sorumluluklarında avukatlık görevini ifa etmekle yükümlüdür.

Malpraktis (Malpractice) Davaları

Malpraktis (doktor hatası) Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelen ifadeye denir.” Malpraktis, doktorun tıbbi alanda hata yapması ile ortaya çıkar. Sağlık hukuku avukatı görevleri arasında Malpraktis tazminatı davası yer almaktadır. 

Tıbbi uygulama hatası yani malpraktis sürecinde en önemli husus, iddiada bulunan durumun delillerle açıklanması ya da ispat edilmesidir. Bu durum, malpraktis davaların da zamanaşımı sürecinin, ispat külfetinin ve tazminat hesaplamasının da kaderini belirlemektedir. İstanbul sağlık hukuku avukatı tüm malpraktis ve komplikasyon sürecinde müvekkillerine danışmanlık vermekle yükümlüdür.

Malpraktisin ortaya çıkmasının bazı aşamaları bulunmaktadır. Kurum, doktor ve hasta ilişkisinden doğacak hukuki süreçlerde tıbbi standart ihlalinde hekimin sorumluluğu aşağıda sayılan durumlarda ortaya çıkar:

 • Hekimin hastayı teşhis ederken
 • Hekimin hastayı muayene ederken
 • Hekimin hastayı tedavi ederken yeterli ve nitelikli olup olmaması

Hekim ile hasta arasında malpraktis sürecinden önce iki sözleşme bulunur:

 • Vekâlet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi

Bu iki sözleşme tıbbi müdahalenin mahiyetini belirler. Malpraktis nedeniyle doğan sürece tüketici mahkemesi bakarken kamu hastaneleri ve kurumlar hakkında malpraktis sürecine idare mahkemesi; hekimin sigorta şirketine karşı malpraktis süreci yürütülmesi halinde ise bu davalara asliye ticaret mahkemesi bakmaktadır. 

Malpraktis davası ve tazminatları, İstanbul sağlık hukuku avukatı uzmanları tarafından çözülmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise; birçok malpraktisin esasında komplikasyon olabilmesi ve bununla karşılaştırılması nedeniyle uzman bir avukata ihtiyaç duyulmasıdır. Komplikasyon, tıbbi standarda uygun bir müdahale yapılmasına rağmen, ortaya çıkabileceği tıp çevreleri tarafından kabul edilen ve her türlü tedbir alınmasına rağmen kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlar olarak da tanımlanmaktadır. Komplikasyon eğer; zamanında fark edilmez ise, fark edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmaz ise, fark edilip önlem alınmasına rağmen bu önlemler yerleşmiş standart tıbbi girişim olarak değerlendirilmez ise malpraktisten söz edilir.

Hasta Hakları

Özel ya da devlet hastanelerinde tedavi gören tüm hastalar Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü kapsamında sayılmıştır.. Sağlık hizmeti verilen her yerde hastanın insan haysiyetine yakışır şekilde hasta haklarından faydalanması, hakkını koruyabilmesi ve gerektiğinde ise hukuki korunma yollarına gidebilmesi amacıyla bu husus Hasta Hakları Yönetmeliğinin 1. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Bir hastanın temelde 11 hasta hakkı bulunur. Bunlar:

 • Mahremiyetin korunması hakkı
 • Öncelik sırasının belirlenmesi hakkı
 • Bilgi isteme hakkı
 • Özgür seçim hakkı
 • Güvenlik hakkı
 • Bakım hakkı
 • Tıbbi özen gösterilme hakkı
 • Dini hizmetlerinden yararlanma hakkı
 • Ziyaret hakkı
 • Şikâyet ve tazminat hakkı
 • Zamana saygı hakkı

İstanbul sağlık hukuku avukatı ise hasta haklarının tümünü özel ve devlet hastanelerinin yanında hekimlere karşı  savunmak, hastalara bu yönde danışmanlık etmekle yükümlüdür. 

Hasta haklarında temel amaç; hastaların sağlık kurumlarında yaşama hakkı olan temel hakkını devam ettirmektir. Hasta haklarının yanında bazı sorumluluklar da bulunur. Bu sorumluluklar ise; hekim ya da kurum hasta haklarını ihlal etmemesi ve hastanın da kanun nezdinde kurallara uyması amacıyla hazırlanmıştır. 

Sağlık Hukuku Alanında Vermiş Olduğumuz Hizmetler

Büromuz sağlık hukuku alanında İstanbul sağlık hukuku avukatı hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda; doktor, kurum ve hasta arasındaki ilişkide doğabilecek hukuki ya da cezai sorumluluklara ilişkin hizmet sağlamaktadır. Yerli ya da yabancı müvekkillerine hizmet veren büromuz; alanında yetkinliğe ulaşmış olup kurulduğu günden bugüne kadar sağlık hukukunun yüzlerce alanında danışmanlık sağlamıştır.

Büromuz, yetenekli ve sağlık hukuku avukatı alanında deneyim kazanmış avukatlardan oluşmaktadır. Hasta, hekim ya da kurumun hak ve yükümlülüklerini ifa etme, koruma ve geliştirme konusunda çalışmalar yapmaktayız. Müvekkillerimizin hepsine, ayrım gözetmeksizin hizmet sağlıyor ve hak arayışında Müvekkillerimizin yanında oluyoruz. Bilinmelidir ki; sağlık için tıp alanında uzman olmak kadar sağlık hukuku avukatlığında da uzman olmak önem taşır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu gereğince kanunlar çerçevesinde hareket ederek danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Büromuzdan sağlık hukuku ile alacağınız hizmetler ise şöyledir;

 • Malpraktis davası, tazminatı
 • Hasta ve hekim hakkından doğacak suçlar
 • Hekimin sorumluluklarına aykırı davranmasında hasta ya da kuruma karşı doğan tüm cezai sorumlulukları
 • Özel ya da devlet hastanesi için idare mahkemeler veya tüketici mahkemelerindeki danışmanlık ve avukatlık işlemleri
 • Kurum, hekim ya da hasta için maddi ve manevi tazminat süreçleri

İstanbul sağlık hukuku avukatı olarak sağlık alanında karşılaşacağınız tüm uyuşmazlıklarda; Borçlar Kanunu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kaynakları kapsamında çözüm yolu arıyoruz. Sağlık hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerde tarafsızlık ve müvekkili koruma temel amacımız olup bu alanda uzman bilirkişilerle iş birliği yaparak hukuki yollar aramaktayız. 

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.