Sözleşme Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku için “İki veya daha fazla tarafın, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından doğan hukuk dalıdır.” tanımlamasının yapılması mümkündür. Sözleşme kavramının Türk Borçlar Kanununda da düzenlendiği bilinmektedir. Türk Borçlar kanununda düzenlenmiş şeklinde göre; Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun bir şekilde açıklamaları sonucunda kurulur. İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında, bu durumda akdin kurulması için taraflar arasında bir irade açıklamasının yapılması gerektiğini söylemek mümkündür.

Bir sözleşmeyi kurmak için yalnızca iradenin var olmuş olması yeterli değildir. İradenin kurulmuş olmasına ek, muhataba yani diğer tarafa iletilen şartların, karşı tarafça onaylanması ve karşı tarafın bu şartları onayladığını beyan etmesi gereklidir. Sözleşme kurma amacıyla diğer tarafa yöneltilen, en azından kurulmak istenilen sözleşmenin esaslı noktalarını içeren ve karşı tarafa ulaşmış olması gereken icaba karşı, diğer tarafın (muhatabın) kabulü yönündeki irade açıklamasıyla sözleşme taraflar arasında kurulmuş sayılacaktır.  İstanbul Sözleşme Hukuk Avukatı olarak sunduğumuz hizmet ile sözleşmelerin daha düzgün, profesyonelce, sağlıklı ve çözüm odaklı kurulmasını; sözleşme temelli bir zarar doğmasının engellenmesini ve oluşan bir zarar varsa bunun en az seviyeye indirilmesini sağladığımızı söylememiz mümkündür. 

Sözleşme Kavramı

Sözleşme Hukuku hak kaybına uğramanızın önüne geçebilmek amacı taşımaktadır. Sözleşmeler Hukuku Avukatı sözleşme ile ilgili davalarınızda hizmet sunduğu ve Sözleşme Hukuku alanında uzmanlaştığı için dava sürecini takip etmek, davanızın daha kısa sürede sonuç doğurmasını sağlayacaktır. 

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetlerimizi genel hatları ile açıklayacak olursak sözleşmelerin;

 • Hazırlanması, 
 • Düzenlenmesi, 
 • Uygulanması, 
 • Revize edilmesi ve
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi alanında hizmet verdiğimizi söylememiz mümkündür. 

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ile görüşme sağlamak ve hukuki danışmanlık almak yalnızca hukuki ihtilaf gerçekleştiğinde yapılması gereken bir işlem değildir, bunun aksine aksine hukuki problemler doğmadan evvel görüşme sağlanmasında her zaman için fayda vardır. Böylelikle gerekli tedbirler alınması, yanlışlıkların düzeltilmesi, olası hukuki sorun karşısında izlenecek yolun belirlenmesi mümkün kılınacaktır.

Sözleşmenin kurulması için iki temel süreç söz konusudur. Bu iki süreç aşağıda verildiği gibidir.

Sözleşme Yapma Önerisi (İcap): Bir tarafın sözleşme yapma isteğini ve yapılmak istenen sözleşmenin temel koşullarını içeren irade açıklamasıdır. İcap, açık bir şekilde olabileceği gibi örtülü (zımni) şekilde de olabilir.

Kabul: Sözleşme yapma önerisi kendisine yöneltilen icabın, bu önerideki koşullarla sözleşmeyi yapmayı kabul edildiğini bildiren irade açıklamasıdır. Sözleşme önerisinin karşı tarafça kabulü ile sözleşme kurulur. Sözleşme bu süreçlerin olumlu sonuçlanması ile kurulur. 

Sözleşme yazılı veya sözlü olarak kurulabilir. Sözleşmenin yazılı olması zorunlu değilse sözlü olarak da kurulabilir. Ancak bir sorunla karşılaşıldığında ispat bakımından sözleşmenin yazılı olmasında fayda vardır.

Szöleşme Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Sözleşme Türleri
 • Satış Sözleşmesi: Satış sözleşmelerinin en sık karşılaşılan sözleşme türleri olduklarını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, söz konusu sözleşme kapsamında alıcı ve satıcı olmak üzere iki adet taraf bulunduğunu; alıcının bir malın mülkiyetini almak amacı ile borçlandığını, satıcının ise satış unsuru olan mal üzerindeki haklarından feragat ettiğini söylemek mümkündür.

 • Trampa (Takas) Sözleşmesi: Trampa, bir malın başka bir mal ile değiştirilmesi işlemine verilen isimdir. Trampa sözleşmesi ise karşılıklı olarak iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşmede var olan iki tarafın da bir şey vermek ile yükümlü olduklarını, İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı bağlamında dile getirmemiz mümkündür.

 • Bağışlama Sözleşmesi: Bağışlama sözleşmesi, satış sözleşmesi ve trampanın aksine, bir kişinin mevcut malını herhangi bir beklenti içerisinde olmadan bir başkasına vermesine verilen isimdir. Yani mülkiyetin karşılıksız bir şekilde devri söz konusudur. 

 • Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmesi belirli bir bedel karşılığında, bir mülkün veya malın kullanım hakkının bir başkasına verilmesini mümkün kılan sözleşme türüdür. Kira sözleşmeleriyle en az satış sözleşmeleri kadar İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ve Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında karşılaştığımızı söylememiz mümkündür.

 • Kullanım Ödüncü Sözleşmesi: Kullanım ödüncü sözleşmesi, mal sahibinin herhangi bir şeyin kullanım hakkını bir başka kişiye vermesidir. Ancak verilen bu kullanım hakkı belirli sürelidir ve ücretsizdir. Kullanım ödüncü sözleşmesinin, kira sözleşmesinden ayrılmasının nedeni de budur.

 • Eser Sözleşmesi (İstisna Sözleşmesi): Eser, bedensel veya düşünsel yanı ağır basan ve bu bağlamda üzerinde emek harcanan üründür. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bu eser karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.  

 • Vekâlet Sözleşmesi: Vekalet sözleşmesi, Kişilerin bir işin yönetimini, herhangi bir işlemin yapılmasını ya da herhangi bir konuda var olan hizmetin görülmesini bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadan bir kimseye bırakması anlamında gelmektedir. Yani vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme, İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz kapsamında, vekâlet sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır.

 • Emanet Sözleşmesi (Vedia Sözleşmesi): Emanet sözleşmesinde bir malı ya da herhangi bir şeyi korumak ya da saklamak amacı ile emanet eden kişi ve emanet edilen arasında kurulan biz sözleşmedir. Bu sözleşmenin herhangi bir şekle bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer sözleşmelerin aksine, bu sözleşmenin yazılı ya da sözlü olarak kurulması mümkündür. 

 • Tek Satıcılık Sözleşmesi: Tek satıcılık sözleşmesi, sürekli bir şekilde mal üretimi gerçekleştiren bir kişi ile onun mallarını düzenli olarak satın alan kişi arasında kurulan bir sözleşme çeşididir. 

 • Simsarlık Sözleşmesi: Simsarlık sözleşmesi, taraflar arasında sözleşme kurulması için gerekli olan imkânın kurulması ya da hazırlanması gibi görevleri simsarın yüklendiği sözleşmelerdir.  
Mesafeli Satış Sözleşmesi

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ve Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetlerimiz bağlamında, mesafeli satış sözleşmesi için, “e-ticaret sitelerinin yapmış olduğu sözleşmelerdir” tanımlamasının yapılması mümkündür. Mesafeli satış sözleşmesi ile internet üzerindeki alışverişlerde, alışveriş yaparken ya da alışveriş sonrasında ortaya çıkması muhtemel olan sorunların önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, mesafeli satış sözleşmesinin, mal ve hizmet ile ilgili detaylı bilgiyi ve iade ile cayma koşulları hakkında bilgileri kapsadığını söylemek mümkündür. Bu sebeple İnternet ortamında e-ticarette yapılan satışların güvenilirliğinin arttırılması için, satış ancak mesafeli satış sözleşmesinin alıcı tarafından onaylanması ile yani satıcının “ Okudum, onaylıyorum “ yazan bölümü işaretlemesi ile tamamlanabilmektedir.

Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşmeler

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında 4817 sayılı olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’a yer alan tanımlamaya göre yabancı, Türk vatandaşı sayılmayan kişidir. Tüzel ya da gerçek kişiliğe haiz olan bir ya da birden fazla işverenin emrinde, aylık, ücret, komisyon ya da benzeri yöntemler karşılığında çalışan yabancı ise, yabancı işçidir. Bu bağlamda yapılan sözleşmelerin ise yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler olduğunu söylemek mümkündür.

Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim

Tahkim, uluslararası sözleşmelerde meydana çıkan sorunlar için “en iyi uyuşmazlık çözme yöntemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda sayılabilecek unsurlar ise, İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında aşağıda verildiği gibidir:

 • Tahkim, tarafsız ve bağımsız yargı yeri olarak adlandırılmaktadır,
 • Tahkim, yargı yolu ile kıyaslandığında, daha süratli bir çözüm yöntemidir.
 • Hakemler ve tahkim mahkemeleri, uluslararası ticari uyuşmazlıklar temel alındığında, milli mahkemelere kıyasla özel bilgi ve deneyime sahip kişi ve kurumlardan oluşmaktadır.
 • Yargılamanın gizli olması, ticari sırların saklanabilmesi açısından avantajlıdır. 
 • İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında tahkimin avantajları arasında sayılması mümkün olan bir diğer unsur şudur; tahkim uygulaması, seri ve uygundur.
 • Tahkimde yer alan hakemler uzlaşmacıdır. Bu sebeple taraflar arasında var olan ilişkilerin zedelenmemesi amaçlanmaktadır.
Sözleşmelerin Sona Erme Halleri

Sözleşmelerin sona erme halleri genel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 131. Maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Sözleşmeler, borcun ifa edilmesiyle sona erebilir. Borcun ifa edilmesiyle birlikte borca bağlı yan borçlar da sona erer.

Sözleşmeler, alacaklının borçluyu borcundan ibra etmesi halinde sona erer. Yani bu durumda alacaktan vazgeçilir; borçlu borcundan kurtulur.

Yeni bir borç meydana getirerek eski borcun sona erdirilmesi hali yenileme olarak anılır ve yenileme Sözleşmeyi sona erdiren başkaca bir haldir.

Örnek olarak kira sözleşmeleri temel alındığında, Borçlar Kanunu’nun kiraya yönelik olan genel hükümlerinde sayılabilecek sonra erme halleri şu şekildedir;

Kira sözleşmeleri, belirli bir süreliğine yapılan sözleşmelerdir. Sözleşme sürelerinin sona ermesi, sözleşmelerin de sona ermesi anlamına gelmektedir. Fakat konut ve çatılı iş yerini konu alan kira sözleşmelerinde, Kiraya Veren, sözleşmenin süresinin bitmesi ile sözleşmeyi feshedememektedir. 

Belirsiz bir süresi bulunan kira sözleşmelerinde, fesih yolu ile sözleşmelerin sona ermesinin sağlanması mümkündür. 

Kiracının kiraladığı mülkü özenli bir şekilde kullanmaması ve bunun mülk sahibi tarafından görülüp mahkemeye bildirmesi, sözleşmenin sona ermesi için geçerli bir durumdur.

Kiracının temerrüdü, İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında söyleyebileceğimiz bir diğer sözleşmenin feshi nedenlerindendir. 

Görüldüğü üzere sözleşme hukuku, kapsamlı ve detay barındıran bir hukuk alanıdır. Bu sebeple sözleşme hukukunun kapsamına giren davaların avukatlık ya da danışmanlık hizmeti alınmadan halledilebilmesi mümkün değildir. Sözleşme hukukunun kapsamına giren ve bu bağlamda kişinin mağdur edilmesine sebep olan durumların giderilmesi için bizler ile iletişime geçilerek İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ve Sözleşme Hukuku Avukatı ya da danışmanlığı hizmetleri konusunda talepte bulunmak mümkündür. 

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.