Tanıma Tenfiz Davası çilesi bitiyormu?

Mar 28, 2021İdare Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

YURTDIŞINDA BOŞAN, TÜRKİYE’DE HEMEN NÜFUSA KAYDETTİR.

690 sayılı KHK’nin 4.maddesi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 /A maddesi olarak yeni bir madde eklenmesini öngörmüş ve aşağıdaki şekilde yeni bir düzenleme getirmiştir.

Buna göre :

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili ile ilgili olarak;

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir.

Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

İlgili maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılacaktır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecektir.

TANIMA TENFİZ DAVALARI KALKIYORMU?

İlgili düzenlemede göze çarpan en önemli ayrıntı tarafların veya vekillerinin birlikte nüfus müdürlüğüne yada konsolosluklara başvurması gerekliliğidir. Dolayısı ile eşlerden yalnızca birinin boşanma kararının nüfus kütüğüne tescili için başvuru yapması yeterli olmayıp eşlerin yada vekillerinin bu başvuruyu birlikte yapması zorunluluğu bulunmaktadır.

İkinci olarak önceki düzenleme ile paralel şekilde yurtdışında verilmiş olan ve kesinleşmiş bir boşanma kararının yada idari makam kararının bulunması, bu kararın apostil onayı taşıması ve noter onaylı türkçe tercümesinin ilgili birimlere sunulması gerekir.

Son olarak alınmış olan boşanmaya ilişkin bu kararın Türk Kamu Düzenine aykırı bulunmaması şartı aranmaktadır.

Başvuru yeri Türkiye’de nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise boşanma kararı verildiği ülkede yer alan dış temsilcilikler yani Konsololsuk ve Büyükelçilikler’dir.

İlgili KHK 29 Nisan 2017 tarihinde yayınlanmış ve bu düzenleme yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

#boşanmatanımatenfiz #tanımatenfizdavası #tanımatenfizavukatlıkbürosu #boşanmaavukatı #tanımatenfizdavasıyeniuygulama #tanımatenfizdavasıkalktı