Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimi:

Mar 28, 2021Yabancılar Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ :

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.

a)Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

İlgili özel kanunlar :

– 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3/e fıkrasına göre; “Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeler” Turizm İşletmeleri olarak tanımlanmıştır.). Yine aynı kanunda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmazların Bakanlığa tahsis edileceği hükme bağlanmıştır (m.8). Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar kanunda tespit edilmiş şartlarda “Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkili” kılınmıştır (m.8/D). Maddenin devamında “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki taşınmazların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna” edilebileceği kabul edilmiştir (m.8/E).

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 1. maddesi kanunun amacını; yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemek olarak tanımlamıştır. Kanununun 3. maddesine göre; “Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek amacıyla; Bakanlık, kurum ve kuruluşların başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir. Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir.”

– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunun Yabancı Şirketlere ilişkin maddesini kanun koyucu şu şekilde düzenlemiştir.

Madde 10 – (1) Petrol hakkı sahibi; arama veya işletme ruhsatında veya civarında petrol işlemi için gerekli arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma, anlaşmazlık durumunda kamulaştırma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye Bakanlığından bedeli karşılığında kiralamak, irtifak hakkı tesis etmek veya kullanma izni almak ve ruhsatına kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin kamulaştırılması, arazi sahibi veya petrol hakkı sahibi tarafından istenebilir.

Bunun dışında Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz edinimi 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Doalyısı ile eğer şirket yabancı tüzel kişilik ise yani yabancı sermayeli Türk şirketi değil ise ancak – 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu,- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,- 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Türkiye’de taşınmaz edinebilecek bu kanunlar kapsamında olmayan yabancı şirketler Türkiye’de taşınmaz edinemeyecektir.

Eğer şirket yabancı sermayeli bir Türk şirketi ise Tapu Kanunu 36. Madde uyarınca bu şirket ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilir.

İSTANBUL OFİS:

WIKLUNDKURUCUK LAW FIRM

Adres: Acarlar Mahallesi, Beykoz Konakları Martı Sokak PK:295 Beykoz/ İstanbul-Türkiye

Telefon: +90 216 539 09 90 – +90 530 900 90 21

Email: info@wiklundkurucuk.com www.wiklundkurucuk.com

#yabancılaraevsatışı #yabancışirketlerinTürkiyedetaşınmazedinmesi #yabancılarauygulananaskeriizin #yabancılarınTürkiyedeevalması #yabancılaratapudevri #yabancışirketleretapudevri #tapudevriyasakolanülkeler #gayrimenkılsatışıyasakolanülkeler #yabancılartaşınmazsatışizinbaşvurusu #yabancılarkarşılıklılıkilkesi #yabancıyatırımcılarınTürkiyedeevalması #AraplaraTürkiyedeevsatışıhukukiyardım #araplaraevsatışıavukatvehukukiyardım #arapşirketlerintaşınmazedinimi #KatarlılarınTürkiyedetaşınmazedinimi #AraplarınTürkiyedetaşınmazedinimiavukat #arapçabilenavukat