Yabancılar Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Yabancılar Hukuku

Hiçbir devlet, kendi ülkesi sınırları içerisinde yaşam süren yabancılar için hayat hakkını ortadan Kaldıramaz. Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimiz kapsamında, devletin, tıpkı kendi vatandaşlarında olduğu gibi, yabancıların da ülkesinde yaşayabilmesi için gerekli imkânları sağlamak ile görev yükümlülüğü vardır. Bundan dolayı da yabancılara ait kuralların da devlet tarafından konulması gerekmektedir. Söz konusu kurallar ise genel anlamda vatandaşın eşitliği üstüne kurulmaktadır. Fakat devlet, belirli durumlar dâhilinde, yabancılara, özellikle kamu düzeni endişesi duyması halinde, belirli başlı kısıtlamalar getirebilmektedir. Fakat söz konusu kısıtlamalar, hiçbir zaman, kişiye ait devam eden normal yaşama hakkının ortadan kaldırılacak düzeyde ağır şekilde uygulanamaz.

Yabancıların, hukuki durumlarını gözeterek bir düzen sağlayan kaynakların başında ise Anayasa gelmektedir. Belirli başlı haklar bakımından yabancılar açısından milletlerarası kaynaklara uygunluk sağlanacak şekilde Anayasanın 13. maddesine göre sınırlandırılma getirilebilmesi mümkündür. Söz konusu sınırlandırmaların dışında, yabancı ile vatandaş eşitliğe sahiptir.

Yabancılar Hukuku Avukatı bağlamında şunu söylememiz mümkündür; Birden fazla kanun, tüzük ve yönetmelik, yabancılar hukukunun iç kaynağını oluşturmaktadır. Yabancıların hukuki durumunun ise, kamu hukuku ve özel hukuk açısından ayrı ayrı olacak şekilde incelenmeye alınması gereklidir.

Yabancılar Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Kamu hukukunda, yabancıların durumu devlet güvenliği düşüncesi ile oldukça sınırlı hale getirilmiştir. Yabancıların siyasal haklara sahip olup olmayacağı konusunda ise, devletlerce farklı düzenlemeler getirilmiştir. Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul  hizmetimiz bağlamında, Türk Anayasasının, 55., 56., 58., 60. ve 62. maddelerinin incelenmesi sonrasında, Türkiye sınırlarında yaşam süren yabancılara siyasal hakların tanımadığını söylemek mümkündür. Söz konusu maddeler uyarınca, seçme, seçilme, siyasi partilere girme, siyasi parti kurma ve kamu hizmetlerinde çalışma gibi hakların sadece Türk vatandaşlarına tanınmış olduğunu ortaya konulmuştur.

Askerlik hizmeti bakımından yabancılar için yurt savunmasına katılma zorunluluğunun bulunup bulunmadığını belirli başlı durumlara nazaran farklı kurallara bağlanmıştır. Birçok devlet, yabancıları zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutmuş; hatta yabancıların askerlik hizmeti için bir yasak getirmiştir. Söz konusu kural, barış zamanı içinde aynı şekilde uygulanır; savaş durumu olması halinde bazı esneklik sağlayacak istisnai durumları getirmiştir.

Bu kural dâhilince yabancıların askerlik yapmamasının yanı sıra, acil durumlarda, onlar için de bir askerlik mükellefiyetinin var olabileceğini söylemek mümkündür. Bu duruma ise «transvaal kuralı» adı verilmektedir. Ancak Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimiz bağlamında, gönüllü şekilde yapılacak askerlik açısından kesin ise bir kural bulunmamaktadır. Yabancıların zorunlu ya da gönüllü bir şekilde askerlik yapmalarına dair bir kuralı Türkiye kabul etmez.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminde Kanuni Sınırlamalar
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişmiştir. Buna göre yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimine ilişkin karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
 • Değişiklik ile birlikte 183 ülke vatandaşına türkiye’de karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır. Bu 183 ülkenin hangi ülkeler olduğu siyasal karışıklık yaratmamak adına gizli tutulmuştur. Bu konuda bilgi talep edenlerin  Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul ve Yabancılar Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında bizlere başvurması mümkündür.
 • Yabancılar kanuni sınırlamalara uyulması kaydıyla her türlü taşınmazı edinebilirler.
 • Yabancı uyruklu kişiler en fazla 30 hektar (300) dönüm taşınmaz satın alabilmektedir. Bu miktar, Cumhurbaşkanı kararıyla en fazla iki katına kadar çıkartılabilir. Bu doğrultuda yabancılar, karar ile birlikte en fazla 60 dönüm taşınmaz edinebilirler.
 • Yabancılar, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.
Yabancıların Türkiye’de Çalışması

Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimiz konusunda elde ettiğimiz bilgi ve deneyimler doğrultusunda, yabancıların çalışan ve işveren çalışma izni başvurusunda bulunabileceğini söylememiz mümkündür. İkamet izni, en az 6 ay geçerli pasaportu ve işveren ile yasal sözleşmesi olan çalışan adayları, geçici veya süresiz çalışma izni alma hakkına sahiptir. İşveren gerekli tüm başvuru formlarını doldurur ve tüm belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Yurt dışında yaşayanlar kendi ülkelerindeki konsolosluklara başvurabilirler. Çalışan adayı, çalışma izni başvurusu onaylandığında işe başlayabilir. Sosyal güvenlik ve vergi ödemelerini düzenlemek işverenin sorumluluğundadır. Çalışma izni kuruma özeldir. Yabancı işçi işten ayrılır ayrılmaz çalışma izni iptal edilir.

Türkiye vizesi hakkında daha fazla bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı web sitesinden bulabilirsiniz. Yönetmelikler zamanla değişebileceğinden, web sitesi ziyaret edilmeli veya konsoloslukla temasa geçilmelidir.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için Çalışma ve Oturma İzni başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul ve Yabancılar Hukuku Avukatı hizmetimiz bağlamında belirtmek gerekir ki;  Türkiye’de evlilik yaş sınırı 18 olduğu için her iki tarafın da 18 yaşını doldurması gerekiyor. Taraflardan birinin Türk, diğerinin yabancı veya her ikisinin de yabancı olması durumunda da taraflar Türk makamları önünde evlenebilirler.
Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olması halinde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi, Türk makamları önünde de evlenebilirler.
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Türk vatandaşından istenen belgeler:

 • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı
 • Başvurulan belediyenin belirttiği sayıda vesikalık fotoğraf
 • Aile hekimi onaylı sağlık raporu

Yabancı uyruklu eşten istenen belgeler ise şöyle:

 • Kimlik/Pasaport
 • Vize
 • Fotoğraf
 • Sağlık Raporu
 • Evlenme Ehliyet Belgesi
 • Bekarlık Belgesi
 • Doğum Belgesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Yabancı mahkemelerden alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de hüküm ve sonuç ifade edebilmesi için, bir Türk mahkemesi tarafından, Türk idari kayıtlarında değişiklik yapmak ve nihai bir hüküm oluşturmak için tanıması gerekmektedir. Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimizden yola çıkarak; Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku’nun (MÖHUK) 58. Maddesi “Yabancı bir mahkeme kararının kesin delil veya nihai karar olarak kabul edilmesi, mahkemenin yabancı kararnamenin icra şartlarını karşıladığına karar vermesine bağlıdır.” hükmü mevcuttur. Tanınmayı düzenleyen maddede, yabancı mahkeme kararlarının mahkemeler tarafından tanınması için icra şartlarını karşılaması gerektiği belirtilmiştir. MÖHUK’ta icra şartlarını düzenleyen 54. maddede belirtilen şartlar Türk Mahkemeleri tarafından incelenip karara bağlanmadıkça, yabancı mahkeme kararı nihai hüküm ve kesin delil teşkil etmeyecek ve Türk idari kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Tanıma kararları, herhangi bir yürütme niteliği olmayan belirleyici kararlardır; tanıma kararlarının icra kararlarına dönüştürülmesini sağlayan kararlar, yaptırım kararlarıdır. Tanınmanın bir savunma aracı olarak veya icra olmaksızın bağımsız bir talep olarak ortaya çıkabileceği gerçeği, icradan ayrı bir kurum olduğunu göstermektedir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Temel olarak her şirket kuruluşu için kurulacak olan şirketin; unvanı, faaliyet alanı, genel müdür, yönetici / temsilci kimlerin olacağı, sermaye ve payları belirlenmelidir. Şirket belgelerinin merkezi sicil sistemine (MERSİS) kaydedilmesi ve talep edilenbelgelerle birlikte ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Şirketler Hukuku başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yabancıların Türk Vatandaşı Olma Şartları

Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimiz bağlamında, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişilere, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunduğumuzu söylememiz mümkündür. Yabancılar Hukuku Avukatı olarak sunduğumuz hizmetlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; yabancı uyrukların Türk vatandaşı olmalarının birden fazla yolu ve şartı vardır. Bu sebeple en doğru bilgi, bizler ile iletişime geçip avukatlık ya da danışmanlık hizmeti talebinde bulunmanızın ardından sizlere sunulacaktır.Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Vatandaşlık ve Göçmen Hukuku başlıklı yazımızda ulaşabilirsiniz.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.